The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :03

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.02.2017  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Hüseyin BOZKURT

             Üye           :Mehmet DEMİREL                       “     :Yusuf ER

              “             :Mustafa CANDAN                           

                “             :Mehmet DÖNMEZ                         

                 “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “              :Ahmet KELEŞ

               “            :Musa YILDIZ

               “             :Mustafa AYDIN

                 “             : Hikmet BALCI  

               “             : Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Şubat  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.01.2017 gün ve 01 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı I.Birleşim I.Oturum) ile 05.01.2017 gün ve 02 No’lu meclis karar tutanağı (Ocak ayı II.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1- TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı İlçe merkezi Yukarı Mahallede bulunan 405 ada 1 parseldeki 4 katlı kargir eski Belediye binasının satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI :     MEVKİİ : NİTELİĞİ:    ADA NO:  PRS NO:    Y.ÖLÇ.M2

     Yukarı                Çarşı içi       4 katlı kargir          405              1           341,55                                                                                                     Belediye Binası

            2-DEMİRASAF MAH.308 ADA 149 VE 150 PARSELDEKİ KAT ARTIRIMI           TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Söz konusu talep Şehir Plancısı tarafından incelenmiş olup görüşü;’’Demirasaf Mahallesi, Tepelcik Mevkii 308 ada, 149 ve 150 parseller 0.30-1.20 ve 4 kat yapı nizamına sahiptir. Bu alanlarda 5 kat yapılması ile ilgili talep vardır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereği yoğunluk artışı yapılamadığından E:1.20 sabit kalacaktır. Dolayısıyla kat artışı yoğunluk getireceğinden uygun bulunmamıştır.’’

            İmar komisyonumuz Şehir Plancısının görüşünü aynen oy birliğiyle kabul etmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda imar komisyonundan geldiği gibi talebin reddine oy birliğiyle karar verildi.

3- SARIOĞLAN MAH.57 ADA 3 PARSELDEKİ İMAR TADİLATI TALEBİNİN             GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Bozkır Mal Müdürlüğü 14.12.2016 gün ve 642 sayılı yazısında ‘‘Sarıoğlan Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 57 ada 3 parsel numaralı 866,68 m2 yüzölçümlü ve imar planında 2 kat ayrık mesken sahasına isabet eden taşınmaz malın üzerinde II grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen camii bulunmakta olup, taşınmazın imar planı tadilatının yapılmasını” talep etmektedir.

           Söz konusu talep Şehir Plancısının değerlendirmesine göre, talebin Büyükşehir Yasası ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı tadilatı taslağının hazırlanılarak Büyükşehir Meclisinde görüşülmesi için üst yazı ile birlikte müracaat edilmesi imar komisyonumuzca kabul edilmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda imar komisyonundan geldiği gibi talebin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

4- YUKARI MAH.461 ADA 10 PARSELDE HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ       UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Aynur TEKERKAYA dilekçesi ile, Yukarı Mah.461 ada 10 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin meclisimizce görüşülmesini talep etmektedir.

İmar Komisyonumuzca söz konusu talebin teknik olarak detaylı incelenmek üzere belediye meclisinden süre istenilmekte olup,  meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5- SARIOĞLAN KAVŞAĞINA AİT KAVŞAK KAMULAŞTIRMA SINIRI İMAR PLAN TADİLATI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü 15.12.2016 gün ve E.297456 sayılı yazısında; ‘’705-02 KGM yol kontrol kesim numaralı Belören-Hadim devlet yolu güzergâhı Konya ili, Bozkır ilçesi, Sarıoğlan sınırları içerisinde Sarıoğlan kavşağına ait kavşak kamulaştırma sınırının yazıları ekinde gönderildiği, gönderilen kamulaştırma sınırının imar planlarına aynen işlenmesi, hazırlanacak olan imar planlarının taslak çalışmasının kurum görüşü alınmak üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği, olumlu kurum görüşü alındıktan sonra onaylı imar planlarının sayısal halinin ve görsel paftalarının belediye meclis kararıyla birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini’’ talep etmektedir.

           Karayolları 3.Bölge Müdürlüğü’nün ilgi yazısında belirtildiği gibi gönderilen kamulaştırma sınırının Şehir Plancısı tarafından mevcut imar planına yerleştirilip taslak hazırlandıktan sonra belediyemiz İmar Müdürlüğü ve İmar Komisyonumuzca görülüp değerlendirildikten sonra uygun bulunması halinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulması, gelecek olan kurum görüşüne mukabil taslakların asıl imar planı tadilatı taslağına dönüştürülerek Büyükşehir Yasası ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri gereğince imar planı tadilatı taslağının hazırlanılarak Büyükşehir Meclisinde görüşülmesi için üst yazı ile birlikte müracaat edilmesi imar komisyonumuzca kabul edilmiştir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda imar komisyonundan geldiği gibi taleple ilgili gerekli çalışma ve işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

6-BİLİRKİŞİ SEÇİMİ   :

            Başkan:Sayın Üyeler, Konya Kadastro Müdürlüğü’nün 05.01.2017 gün ve 46289 sayılı yazısında belirtildiği üzere; 20.09.2016 gün ve 2070384 sayılı yazısı istenilen bilirkişi isimleri 03.10.2016 gün ve 114 nolu meclis kararı ile belirlenmiş idi Bağyurdu Mahallesi bilirkişilerinden Eyüp Sabri oğlu Hasan KESKİN, Seyid Mehmet oğlu Faruk UYANIK ve Şükrü oğlu Durmuş Ali ATASEVER’in mazeretleri sebebi ile bilirkişi olarak görev almak istemedikleri beyanları ile bu kişilerin yerine 3 adet bilirkişinin yeniden seçilmesi talep edilmektedir.

            Bağyurdu mahallemiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarımız ile görüşülmüş olup, mahallesi ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 3 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi listesi meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            03.10.2016 gün ve 114 nolu meclis kararı ile seçilen Hasan KESKİN, Faruk UYANIK ve Durmuş Ali ATASEVER’in bilirkişi görevlerinin iptal edilerek, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi ile Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 3. ve 4.maddeleri gereğince, aşağıda yazılı kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

BAĞYURDU MAHALLESİ İÇİN :

S.No    Adı Soyadı                Baba Adı        Doğum Yeri    Doğum Tarihi    T.C.Kimlik No

1         Ali KURKUT            Mehmet Ali    Sopran            00.00.1942         61714004968

2         Cemal İNCE              Mehmet               “                 01.03.1940         13205621864

3         Abdurrahman GÖK    Hasan Hüseyin            Bozkır            05.01.1973         23354283516

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Mart ayı olağan meclis toplantımızın 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                      Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta