The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :04

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :01.03.2017  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                Üye   :Mustafa AYDIN

             Üye           :Mehmet DEMİREL                       “     :Yusuf ER

              “             :Mustafa CANDAN                           

                “             :Mehmet DÖNMEZ                         

                 “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                            

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “            :Musa YILDIZ

               “             :Hüseyin BOZKURT

                 “             : Hikmet BALCI  

               “             : Filiz KILINÇEL DURU

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Mart  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.02.2017 gün ve 03 No’lu meclis karar tutanağı (Şubat ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Yusuf ER ve Mustafa AYDIN dilekçeleri ile, 2017 Mart ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Yusuf ER ve Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 01.03.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1- YUKARI MAH.461 ADA 10 PARSELDE HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ       UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Aynur TEKERKAYA dilekçesi ile, Yukarı Mah.461 ada 10 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin meclisimizce görüşülmesini talep etmektedir.

            Söz konusu talebin teknik olarak yapılan incelemeye göre; ‘’461 ada 10 nolu parselde ticaret alanı olarak fonksiyon değişikliği Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.12.2016 tarih ve 4119 sayılı uygun görüş kararı ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği görüşülerek kabul edilmiştir.

            Yukarda belirtilen sebeplerden dolayı imar komisyonumuz söz konusu parselin ticaret alanı fonksiyon değişikliği uygulama imar planı tadilatı uygun görülmüştür.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonundan geldiği gibi ticaret alanı amaçlı uygulama imar planı değişiklik teklifinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            2-UNİKOP 4.MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ PROJE PAZARI ETKİNLİK ORTAĞI                 STATÜSÜNDE YER ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 27.01.2017 gün ve E.2104 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önderliğinde gerçekleştirilecek olan UNİKOP 4.Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı 17-18 Mayıs 2017 tarihinde Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ülkemizdeki üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin Ar-Ge projelerinin sergileneceği proje pazarının Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinin yanı sıra, UNİKOP(KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği)Üniversiteleri Mühendislik Fakültelerinin, Yerel Yönetimlerin, Sanayi ve Ticaret Odası Kuruluşlarının, teknoloji geliştirme bölgesinin işbirliği ile düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sözkonusu etkinliğe Bozkır Belediyesi olarak katılmamız talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemizce UNİKOP 4.Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı etkinliğine etkinlik ortağı statüsünde yer alınmasına ve etkinlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na 3.000,00(Üçbin)TL yardım yapılmasına 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca protokol vb.tüm işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-BELEDİYEMİZE AİT DEMİRASAF MAH.302 ADA 4 VE 7 PARSELLERİN       TOKİ BAŞKANLIĞI ADINA DEVRİNİN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

İlçemizin konut sorununu çözmek için Belediye Meclisinin 05.12.2016 gün ve 127 no’lu kararı ile TOKİ önderliğinde toplu konut kurulması için, Demirasaf Mah.Dereceağzı mevkiinde bulunan 302 ada 4 ve 7 no’lu parsellerin belediyemiz adına tescili sağlanmıştır.

Sözkonusu parsellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi, Dereceağzı Mevkii, 302 ada 4 parselde bulunan 8.768,67 m2 tarla vasıflı taşınmazın 239.998,49 TL bedelle, 302 ada 7 parselde bulunan 5.780,21 m2 tarla vasıflı taşınmazın 57.802,00 TL bedel ile TOKİ konutlarının yapılması için, 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4- TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşbaşı, Hisarlık/Büyük, Yelbeği ve Söğüt Mahallelerinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 20 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI :     MEVKİİ :          NİTELİĞİ:   ADA NO: PRS NO: Y.ÖLÇ.M2

Taşbaşı                        Kösederesi          Arsa                      109         1                  892,27

Taşbaşı                        Kösederesi           Arsa                      110         1               2.067,79

Taşbaşı                        Pınaraltı               Arsa                      112      95               3.618,12

Taşbaşı                        Arpalık               Arsa                      198      190               3.384,64

Hisarlık/Büyük           Köyiçi                 Arsa                      168         8                  167,70

Hisarlık/Büyük           Köyiçi                 Arsa                      169         2                 343,65

Yelbeği                       Köyiçi                 Arsa                      129         3                 369,94

Yelbeği                       Köyiçi                 Arsa                      138         1                  177,09

Yelbeği                       Köyiçi                 Arsa                     145         1                 157,17

Yelbeği                       Köyiçi                 Arsa                     145         3                     78,99

Yelbeği                       Köyiçi                 Arsa                     146         1                 269,77

Yelbeği                       Köyiçi                   Arsa                     147         1                 356,72

Yelbeği                       Köyiçi                   Arsa                     148         2                  286,97

Yelbeği                       Köyiçi                   Arsa                     155         7                 239,09

Yelbeği                      Köyiçi                   Arsa                     183         3                  397,34

Yelbeği                       Köyiçi                  Arsa                     183      11                   704,91

Yelbeği                       Köyiçi                   Arsa                     221         1                  209,06

Söğüt                          Kayaönü               Arsa                    213         2                 499,98

Söğüt                          Kayaönü               Arsa                    213         8                 449,98

Söğüt                          Kayaönü              Arsa                    214         6                 700,55

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 03.04.2017 Pazartesi günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                         Katip Üye                                   Katip Üye

             İbrahim GÜN                                 Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta