The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :05

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :03.04.2017  

           KATILANLAR                       :                               KATILMAYANLAR       :      

           Başkan       :İbrahim GÜN                                  Üye   :Mustafa AYDIN

             Üye           :Mehmet DEMİREL                        “     : Filiz KILINÇEL DURU

              “             :Mustafa CANDAN                            

                “            :Mehmet DÖNMEZ                          

                 “              :Mehmet GÜRHAN

              “              :Hayri AK                                             

   “              :Recep KUZEY

   “              :Ayşe ÇALIŞKAN

   “               :Mehmet Ali SÖKE                          

               “               :Ahmet KELEŞ

               “            :Musa YILDIZ

               “             :Hüseyin BOZKURT

                 “             : Hikmet BALCI  

               “             : Yusuf ER

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Nisan  ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 01.03.2017 gün ve 04 No’lu meclis karar tutanağı (Mart ayı I.Birleşim I.Oturum) üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN dilekçesi ile, 2017 Nisan ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 03.04.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

            1-2016 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince 2016 yılı Başkanlık Faaliyet Raporunun Nisan ayı toplantısında görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle 2016 yılı çalışma dönemi için hazırlanan 03.04.2017 günlü faaliyet raporunu meclise sunmuş bulunuyorum.

         Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereğince Faaliyet Raporunun görüşülmesi için Meclise Başkanlık yapmak üzere, Meclis I.Başkan Vekili Mustafa CANDAN gelmiştir. Rapor üzerinde görüşü olan arkadaşlar görüşlerini belirtebilirler.

     BOZKIR BELEDİYESİ

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

Sayın Üyeler;

            Bu raporda Belediyemizin bir yıllık çalışmalarını anlatacağım. Ancak Belediye hizmetlerinin 1 yıla sığdırılması olanaksızdır. Projelerimizin tamamlanması için uzun zaman ve nakit gerekmektedir.

Bozkır için altyapı ve sosyal hizmetlere ağırlık verildi. Tüm bu hizmetleri bundan sonrada yerine getirmeye çalışacağız. Hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen tüm Belediye personelimize ve Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim.

                                                                                  İbrahim GÜN

                                                                                                                      Belediye Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Yazı İşleri Müdürlüğümüz, Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi ile Belediye Encümen toplantılarının zamanında ve düzenli bir şekilde yapılmasını, bu toplantılarda alınan kararların yazılması, dosyalanması ve ilgili birimlere dağıtılmasını, Belediyemize gelen evrakların kayıt işlemlerini yaptıktan sonra gerekli yerlere ileterek, diğer kurum ve kuruluşlara giden yazıların kaydedilmesi, yazıların ilgili kurumlara elden veya posta yoluyla ulaştırılmasını sağlamak koşuluyla yazışmaların dosyalanması, arşivlenmesi faaliyetlerini bir Müdür, bir şirket elemanı, olmak üzere 2 kişi ile yerine getiren birim olup, 2016 yılı içerisinde yapılan iş ve işlemler özetle şu şekildedir.

1-)Belediye Meclis Toplantıları :

           Belediye Meclisimiz 2016 yılı içerisinde her ay olağan meclis toplantılarını yapmış olup, 23 kez toplanmış, (Ocak 2 birleşim, Şubat 2 birleşim, Mart 2 birleşim, Nisan 2 birleşim, Mayıs 2 birleşim, Haziran 2 birleşim, Temmuz 2 birleşim, Ağustos 2 birleşim, Eylül 1 birleşim, Ekim 2 birleşim, Kasım 1 birleşim, Aralık 2 birleşim olağan, Temmuz 1 olağanüstü) bu toplantılarda 132 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere ve İlçe Kaymakamlığına gönderilmiştir.

           2-)Belediye Encümeni Toplantılar :

           Belediye Encümenimiz her hafta Perşembe günleri toplanmaktadır. Bu toplantılarda toplam 152 adet karar alınmıştır. Alınan bu kararlar bilgisayar ortamında yazıldıktan sonra ilgili birimlere teslim edilmiş, ikişer sureti de Yazı İşleri Müdürlüğümüzde 2 dosya halinde muhafaza edilmektedir.

            3-)Gelen Evrak İşlemleri :

            Belediyemizce 02.08.2016 tarihinde Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiştir. Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından 2122 adet yazı ile vatandaşlarımızdan 842 adet dilekçe gelmiş olup, kayıtları yapılarak gereği için ilgili birimlere tarafımızca zimmetle teslim edilmiştir.

            4-)Giden Evrak İşlemleri :

            Belediyemizden kamu ve özel kuruluş ve kişilere 2063 adet yazının kaydı yapıldıktan sonra, adreslerine elden zimmetle veya PTT yolu ile gönderilmiştir. Bu dönem içerisinde 659 normal ve 289 iadeli taahhütlü olmak üzere 948 adet evrak zarflanıp, resmi pulları yapıştırılarak adreslerine gönderilmek üzere PTT’ye teslim edilmiştir. 759 adet yazı elden zimmetle teslim edilmiştir.

            5-)Nikah İşleri :

            Evlenmek için 2016 yılı içerisinde müracaat eden 182 çiftin evlendirme işlemleri Evlendirme Memuru tarafından yapılmış olup, 182 çiftin işlemleri tamamlandıktan sonra nikah akitleri yapılarak, aile cüzdanları kendilerine verilmiştir. Ayrıca evlilikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.

            6-)Bimer Başvuruları :

            Belediyemiz Bimer sistemine 2016 yılı içerisinde 54 adet başvuru yapılmış, yapılan başvurulara gerekli cevaplar verilmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

       Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde 1 adet personel görev yapmaktadır.

     Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminde, belediyemize ait personelin özlük, maaş, derece kademeleri, sosyal hakları, memur personel hitap takibi, işçi personel, işkur aylık bilgileri, giriş-çıkış işlemleri, izin takipleri,görevlendirmeleri ve personelle ilgili oluşabilecek her türlü işlemler takip edilmektedir.

       Belediyemizde 2016 yılında 18 adet memur personel, 6 adet kadrolu işçi,tam zamanlı sözleşmeli personel olarak bir adet Harita Mühendisi, 1 adet İnşaat Teknikeri ve 1 adet Avukat, 1 adet kısmi zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim personel görev yapmıştır. 2016 yıl sonu itibariyle Harita Mühendisi ve İnşaat Teknikeri personellerinin çıkışları yapılmış olup, iş sonu tazminatları ödenmiştir. Firma(Taşeron) eleman olarak Büro hizmetlerinde 15 adet personel görev yapmıştır. 2016 yıl sonu itibariyle bir adet personelin görevine son verilmiştir.                                                  

       2016 yılı içerisinde Norm Kadro Yönetmeliğine göre müdürlük kadrosu 6’dan 7’ye yükselmiş bu nedenle Belediye Meclisinin Kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kadrosu ihdas edilmiştir. Belediyemiz Memur Norm kadro sayısı toplam 118 olmuştur.

       Gelen-Giden Yazılar:

       Gelen-Cevap verilmesi gereken yazılarımız ve diğer çeşitli yazışmalarımızda takip edilmekte ve işlemler süresinde yapılmaktadır.  

       İŞKUR Programları   :

       Ödeneği İŞKUR tarafından karşılanan Toplum Yararına Çalışma Proğramları kapsamında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 10.05.2016 tarihinde 25 kişilik 6 ay süreli protokol yapılmış olup proğram 13.06.2016 tarihinde başlayıp, 09.12.2016 tarihinde sona ermiştir.

  

       Eğitim Seminerleri :                                              

       2016 yılı Aralık ayında Konya Belediyeler Birliğince Afyon’da düzenlenen eğitim seminerine Belediyemiz Meclis Üyeleri ile Belediyemiz personeli katılmıştır.

       Belediyemiz bütçe imkanları ölçüsünde 2017 yılında mevzuat ve iletişim konularında eğitim seminerleri yapılması planlanmaktadır.                                                              

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

            A) MUHASEBE BİRİMİ:

            Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı muhasebe servisi 1 Müdür, 3 Memur ve 2 adet Taşeron Büro elemanı olmakla 6 personelle hizmet vermektedir. Belediyemiz birimlerince hazırlanan ödeme emirleri ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile ilgili gerekli yazışmalar ile KBS projesi dahilinde aylık dönemler halinde mizan-gelir ve gider verilerini sisteme girmek, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ile alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermek, Ayrıca muhasebe servisi Belediyemiz birimlerince yapılan tüm ödemeleri bilgisayar ortamında muhasebeleştirerek arşiv düzeninde saklanması ve her yıl Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır.

            5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar. Belediyemizin Mali yılı bütçesi ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerinin yapılması Belediye bütçe ve muhasebe usul yönetmeliğinde belirtilen defter ve mali raporların hazırlanması, Bütçe kesin hesabının çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına sunulması, Belediyemizin mükellefi bulunduğu vergi dairesine aylık verilmesi gereken Muhtasar Beyanname, K.D.V.1 ve 2 Beyannameleri, Damga Vergisi beyannamelerinin hazırlanarak Maliye Bakanlığı İnternet sitesinden gönderilmesi de muhasebe birimi faaliyet alanları içerisinde yer almaktadır.

            2016 Yılı Kesin Hesap Bilgilerimiz;

                        1 – 2016 GELİRLERİMİZ

GELİR KODU

GELİR AÇIKLAMASI

TAHSİLATI

01 2

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

       378.844,24

01 3

DÂHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ

       182.431,23

01 6

HARÇLAR

       215.165,01

03 1

MALVE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ

       674.030,92

03 6

KİRA GELİRLERİ

       958.609,21

04 2

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

       93.862,28

04 4

KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YRD

   981.009,26

05 2

KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR

7.904.386,26

05 3

PARA CEZALARI

         113.478,41

05 9

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER

           2.719,04

06 1

TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ

       266.008,79

GENEL TOPLAM

11.770.544,65

 

                           2 – 2016 GİDERLERİMİZ

EK.SINIF. KODU

GİDERİN EK.SINIF. 2. DÜZEYDE AÇIKLAMASI

BÜTÇE GİDERİ

01 1

MEMURLAR

945.700,42

01 2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

218.936,74

01 3

İŞÇİLER

958.293,67

01 4

GEÇİCİ PERSONEL

10.508,98

01 5

DİĞER PERSONEL

146.060,22

02 1

MEMURLAR

157.017,41

02 2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

34.465,85

02 3

İŞCİLER

156.008,46

03 1

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMI                               

584.417.91

03 2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALIMI

1,627.373,04

03 3

YOLLUKLAR

4.708,02

03 4

GÖREV GİDERLERİ

114.390,74

03 5

HİZMET ALIMLARI

4.025.619,41

03 6

TEMSİL AĞIRLAMA TÖREN GİDERLERİ

266.157,09

03 7

MENK. MAL GAYRİMADDİ HAK. AL. BAK. ON. GİD.                         

610.218,42

03 8

GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ONARIM GİD.                          

3.320.773,13

04 2

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ

19.163,90

05 2

MAHALLİ İDARELERE YARDIMLAR  

16,181.03

05 3

KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN TRANS

         35.000,00

05 8

GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR

3.169,04

06 1

MAMUL MAL ALIMLARI

500,00

06 4

GAYRİMENKUL ALIM KAMULAŞTIRMA

192.170,80

GENEL TOPLAM

13.446.834,33

                                   3 – 2016 YILI GELİR VE GİDER İCMALİ :

VERGİ GELİRLERİ

   776.440,48

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.

1.632.640,13

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.074.871,54

DİĞER GELİRLER

8.020.583,71

SERMAYE GELİRLERİ

266.008,79

2016 YILI GELİRLERİMİZ

11.770.544,65

 

 

PERSONEL GİDERLERİ

2.279.500,33

SOS.GÜVENLİK KUR.DEVLET PİRİMLERİ

347.491,72

MAL VE HİZMET ALIMLARI

10.553.657,81

FAİZ GİDERLERİ

19.163,90

CARİ TRANSFERLER          

54.350,07

SERMAYE GİDERLERİ

192670,80

2016 YILI GİDERLERİMİZ

13.446.834,33

    

   4-2016 Mali yılı içerisinde tertipleri gider kesin hesabında gösterilen 4.697.721,63TL ödenek 31.12.2016 Tarih ve 2428 nolu Belediye Encümeni kararı ile ihtiyaç duyulan tertiplere aktarılmıştır.

             5-.Harcanamayıp bakiye kalan 3.053.165,67 TL ödenek Belediye Encümeninin 31/12/2016 tarih ve 2429 nolu kararı ile imha edilmiştir.

             6-2016 yılında, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve diğer resmi kuruluşlara prim ve                         vergi ödemelerinden tahakkuk eden paralar yılı içerisinde zaman zaman kısmi ödeme olsa dahi nakit yokluğundan ödenmemiştir.

             7- 2012, 2013,2014 ve 2015 2016 Mali yılları içerisinde tahakkuk etmiş fakat çeşitli nedenlerle ödenemeyen muhtelif özel kuruluşlara ait 2.255.003,70 TL lik ödeme emri belgesi Bütçe emanetleri hesabına alınarak 2016 yılında ödenmek üzere kayıtlara alınmıştır.

             8-Belediyemizin T.C. Ziraat Bankası Ve Halk Bankası hesaplarında 92.523,51 TL 2016 yılına hesap bakiyesi devretmiştir.

             9-Belediyemiz giderleri Bir önceki yıla göre % 27 oranında artmıştır.

        

         B ) GELİR   BÖLÜMÜ

                      

         Belediyemizin Emlak, Çevre Temizlik Vergileri, Tabela Vergileri, Su Tahakkuk ve tahsilâtları, Kira gelirlerine ait tahakkuklar ve tahsilâtlar ve belediyemizin alacakları bu servisimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

         Belediyemize ait işyerlerinin kiraları yılı içerisinde tahakkukları yapılarak geçmiş yıl kira alacakları ile beraber tahsil edilmiştir. Kira borçlarını ödemeyenlere kanuni tahkikat yapılmıştır.

            Gelir servisi her yıl başında o yıla ait emlak, çevre temizlik, ilan reklam, kira gelirlerine ait tahakkukları yapılmakta olup, diğer gelir muhasebe işlemleri ve belediyemiz tarafından yapılan hizmet karşılığında tahakkuk eden alacaklarımızın sıkı bir şekilde takibi yapılmış olup, süresi içerisinde ödenmeyen diğer vergi ve her türlü alacağımıza yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsilâtları gerçekleştirilmektedir.

            Gelir bünyesinde ölçü tartı aletleri damga ve ayar memurluğu kurulmuş olup, ölçü tartılarla ilgili beyanların alımına başlanmıştır.

            Yukarıda bahsi geçen faaliyetler mevzuat ve yasalara uygun olarak zamanında ve titizlikle yürütülmektedir.

           2016 Yılında Belediyemiz gelirleri bir önceki yıla göre % 7 oranında artmıştır.

            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

            Bozkır Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 1 Müdür 4 Zabıta Memuru ve 3 Zabıta Yardımcı personeli ile 2016 yılı içerisinde Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında bulunan Mahallelerimizde ve ilçemiz sınırları içerisinde görev yapmaktayız. Kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler ile Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararlar doğrultusunda İlçemiz merkezi ve Mahallelerimizin düzeni,halkımızın sağlık ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

            1- Cuma günleri Pazar yeri denetlenerek düzeni sağlanmıştır.

            2-|İşyerlerinin önündeki kaldırım işgalleri ve kaldırımlardaki araç park işgallerine son verdirilmiş olup uymayanlara yasal işlemleri yapılmıştır.

            3-Kurban bayramı süresince kurban satış yerinde gerekli denetimler yapılmış olup Halkımızın rahat bir şekilde kurban alışverişi yapması sağlanmıştır.

            4- Belediyemizin diğer birimlerinin saha çalışmalarında destek olunmuştur.

            5-Milli bayram töreni ve ilçeyi tanıtıcı sosyal etkenliklerde tüm belediye birimleri ile koordineli olarak ortak çalışmalar yapılmıştır.

            6-Kendisine dilenciliği meslek edinmiş kişiler yakalanarak şehir dışına çıkarılmaları sağlanmıştır.

            7-İşyerlerimiz düzenli olarak denetlenmiş ve eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

            8-İşyeri açacak olan vatandaşlarımıza İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmiş olup ruhsatsız çalışan 2 adet işyeri mühürlenmiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLEN YERLER

Verilen Belgeler

Adedi

Umuma Açık Istiraahat ve Eğlence Yeri

06 Adet

Sıhhi

38Adet

G.S.M

8Adet

Genel Toplam

52 Adet

            9-Mahallelerimizden 155 adet dilekçe gelmiş ve gelen şikayet ve dilekçeler yerinde görülerek gerekli yasal işlemleri yapılmıştır.

            10-Belediyemiz emir ve yasaklarına uymayanlar ile 5326 sayılı kanuna aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

            Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 2016 Yılında:

            15 adet Durum Tespit tutanağı

            258 Adet İdari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

            2016 yılı içerisinde 1 memur, 2 kadrolu işçi ve 30 hizmet alım yolu ile çalıştırılan işçi olmak üzere toplam 33 kişi ile temizlik hizmeti yürütülmüştür. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak 4 adet 7+1 tonluk kamyon, 2 adet 14+1,5 tonluk kamyon, 1 adet minübüs, 1 adet traktör ve 1 adet elektrikli el süpürgesi,1adet kamyon yol süpürme aracı olmak üzere 10 adet araçla hizmet verilmektedir.      

             2016 Yılı içerisinde Büyükşehir Belediyeşehir Belediyesinden hibe olarak 96 adet 770 lt lik çöp konteyneri ve 50 adet park tipi 50 adet galvanizli paslanmaz çöp kovası alınmış olup hizmete sunulmuştur.

               2016 yılı içerisinde Selçuklu Belediyesinden hibe olarak 1 adet Ford Cargo marka Yol Süpürme aracı temin edilmiş ve hizmete sunulmuştur.

               İlçe merkezinde bulunan mahallelerimizde temizlik hizmeti haftanın 7 günün de periyodik olarak yapılmıştır.

               İlçe merkezinde 08:00 ile 22:00 arası çöp konteynerlerin de toplanan çöpler 2 ekiple haftanın her günü yapılmakta olup, mezkez dışı mahallerimizde haftada 2 defa 3 ekiple toplanmaktadır.

               Merkezde bulunan Çarşamba Çayı, Çökelez Çayı ve umumi WC lerin temizliği günlük yapılmış olup merkez dışındaki mahallelerimizde bulunan wc’ler düzenli olarak temizlenmiştir.

               Kış mevsiminde çarşı , Pazar ve mahallerin kar temizliği yapılmıştır.

               Çöp Konteynerlerinin periyodik bakımı, temizliği ve ilaçlaması yapılmıştır.

               İlçemiz ve mahalle yol kenarlarının temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

               Mahallelerimizin piknik ve mesire alanları temizliği yapılmıştır.

               2016 yılı içerisinde ilçemize 51 mahallenin sokak ve caddelerin yer temizliği düzenli olarak yapılmıştır.

                 Merkez ve mahallerde bulunan parklar düzenli olarak temizlenmektedir.

                 İlçe merkezi ve mahallerimizde haşere mücadele ilaçlama çalışması yapılmıştır.(Çarşamba çayı-Çöp depolama alanları dahil)

                 Resmi kurumlar,Okullar ,yol kenarları ,park ve bahçelerde bulunan yabani otlarla mücadele yapılmıştır.

                 İlçe merkezi ve mahallerimizde bulunan 116 caminin temizliği Mart-Haziran-Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 defa yapılmıştır.

                 İlçe merkezinde bulunan ana cadde ve çarşı içi yıkanarak temizlenmiştir. Ayrıca merkez cami önlerinin yıkaması haftalık yapılmıştır.

                 Düğün salonlarının temizliği periyodik olarak yapılmaktadır.

                 İlçe merkezi ve Mahallelerimizde bulunan kanal ve bahçe arıklarının temizliği yapılmıştır.

                 Mahallelerimizde geçmişte kullanılan çöplüklerin ıslahı yapılmıştır.

                 Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişareler neticesinde ilçemizdeki bitkisel atık yağlar toplanmaya başlanmıştır.

                 2016 Yılı içerisinde 275 kg atıl pil toplanmış olup Büyükşehir Belediyesine teslim edilmiştir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

            Park ve Bahçeler Müdürlüğü biriminde 1 adet müdür, 1 adet ziraat teknisyeni çalışmaktadır.

            İlk bahar aylarında Bozkır merkez çevre yolu ve refüjlerine lale ve gül ekimi yapılmıştır. 2016 yılı içinde 15000 lale soğanı, 2500 adet gül, 20000 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.

            Mustafa Öz parkına çim eklimi ve düzenleme yapıldı.

            İlçe merkezi, mahalleler park ve bahçeleri ile yol güzergahında bulunan ağaçlara budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve diğer bakım işleri yapılmıştır.

            Park bahçe ve bordürlerde yabancı otlarla mücadele yapılmıştır.

            Büyükşehir belediyesince verilen ağaçların uygun yerlere dikimi yapılmıştır.

            Meyve bahçelerimizin bakım, ilaçlama ve çapalama işlemi yapılmıştır.

            Şehir merkezinde yapılan peyzaj alanlarına damlama sulama sistemleri kuruldu.

            Belediye binası önünde bitki ve ağaçlara bakım ve budama yapıldı.

            Bozkır Dere Mahallesi arasındaki güzergaha 500 adet ıhlamur ağacı dikimi yapıldı.

            Büyükşehir belediyesince yapılan parkların çocuk oyun grupları kuruldu.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            Müdürlüğümüz 1 adet müdür, 2 adet sözleşmeli mühendis, 4 adet daimi işçi (1 şoför,3 operatör) 23 adet şirket elemanı (5 operatör,6 şoför,2 kaynakçı,1 sucu,1 yağcı,8 düz işçi) ile hizmet vermektedir.

            YAPIM İŞLERİMİZ:

  1. YOL DÜZENLEME İŞLERİ: İlçe merkezinde Seydişehir yolu ve hastane yolu kaldırımları, Demirasaf Mahallesi ( Bim arkası ) sokakların tamamı, Yukarı Mahalle sokaklarının tamamı kilitli parke taşı kaplaması yapılmıştır. Soğukoluk yolu ve İmam hatip yurdu yolu, mezarlık arkası yola sathi kaplama yapılmıştır.   Kaplaması bozulan cadde ve sokaklarımızda da roadmix yama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir belediyesi tarafından bitümlü sıcak kaplama yapılan güzerhgahtaki bütün bağlantı yollarının kot alıştırması yapılmıştır.

Aslantaş, Kayapınar, Tarlabaşı, Kozağaç, Soğucak, Kovanlık, Karabayır, Elmaağaç, Baybağan, Karacaardıç, Sazlı, Bozdam, Bağyurdu, Yolören, Küçük Hisarlık ve Hisarlık mahallelerimizde yaklaşık 32 000 m2 parke taşı döşeme işi yaptırılmıştır.

  1. DRENAJ İŞLERİ: Anıt meydanı yanı drenaj hattı yenilenmiştir. Ayrıca Hacılar ve Ayvalca mahallelerimize bir drenaj kanalı yapılmıştır. 2017 yılında tamamlanacaktır. Hava şartları nedeniyle tamamlanamamıştır.
  1. DİĞER YAPIM İŞLERİ: Koçaş ve Yelbeği umumi wc leri yeniden yapmak yoluyla hizmete sunulmuştur.

Hisarlık,Sorkun,Hacılar,Yelbeği mahallelerinde halı saha yapımı tamamlanmıştır. Sarıoğlan İmam Hatip Lisesi wc leri yapılmıştır. Hamzalar Okulu mantolaması yapılmıştır. Belediyemize bir adet ek bina yapılmıştır.

  1. KONKASÖR TESİSİ:2016 yılı boyunca müdürlüğümüze bağlı tesiste hem belediyemizin ihtiyacı hem de piyasanın taleplerini karşılamak için farklı granülometrilerde seri üretim yapılmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

           Bozkır Belediyesi İmar İşleri, 2016 yılında; 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İmar Konularını ilgilendiren diğer Kanun ve Yönetmelikler Çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri 1 Müdür, 1 Taşeron büro personeli tarafından yürütülmektedir.

      

1-     2016 yılı Belediye Meclisi’nin aylık toplantılarında; toplam 16 adet İmar konuları görüşüldü, Belediye Encümeni’nde 51 adet 3194 sayılı imar kanununun imar uygulamalarından 15. Ve 16. Madde uygulamaları (ifraz, tevhit, yola terk v.b) ile 39. Madde kararları görüşüldü.

2-     Kaçak ve ruhsatsız, ruhsata aykırı binaların denetimi, tespiti, 3194 sayılı kanun ve yönetmelikleri kapsamındaki uygulamaları yapılmıştır. 2016 yılında 3194 sayılı imar kanununun 32. Maddesi gereğince yıkım kararı verilen 12 adet kaçak inşaat, 42. Maddesi gereğince para cezası verilen 19 adet inşaat olmuştur. Bu konuda gereken hassasiyet devam etmektedir.

3-     Resmi yazışmalar hassasiyetle aksatmadan yürütülmektedir

4-     2016 Yılında On-line sistemde 43 adet yapı ruhsatı, 12 adet kırsal yapı belgesi, 29 adet yapı kullanma izin belgesi, düzenlenip verilmiştir.

5-     Net-Cad ortamında imar çapı dâhil, diğer imar çizim ve uygulamaları yapılmıştır. İmar planı dâhilinde arazi, yol v.b aplikasyon işleri, yapıldı.

6-     Yapı denetim kanunu çerçevesinde iş ve işlemleri (ruhsat,hak ediş,v.s.)devam etmektedir.

7-     İlçe merkezinin nazım imar planı revizyon çalışmaları başlatılmış, onaylandıktan sonra uygulama imar planında revize edilecektir. Bu çalışmaların bitimine müteakip 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulama çalışmaları başlatılacaktır.

8-     İlçemize dâhil olan kasaba (mahalle) ların mevcut nazım, hâlihazır ve imar planları revizyondan geçirilecektir.

9-     30 Mart 2014 tarihinden sonra 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile ilçemiz Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merkez İlçe konumuna gelmiş, 10 tane kasaba, 38 tane köy ilçemize mahalle olarak dâhil olmuştur. Dolayısı ile belediyemizin imar ile ilgili kapsama alanı genişlemiştir. İmar planı uygulamalarında Konya Büyükşehir Belediyesi ile entegre konuma gelinmiştir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

            Emlak ve İstimlak Birimi olarak 1 Müdür, 1 Memur ve 2 Şirket Elemanı olmak üzere 4 personelle hizmet verilmektedir.

           1-)05.01.2016 tarihinde Bozkır ilçe merkezi 372 Ada 4 Parseldeki 4480.92m2 olan taşınmazın Belediyemizin ihtiyacı olan kademe ve araç park yeri olarak kullanılmak üzere 180.000TL.ye satın alınmıştır.

            2-)Kuşca Mahallesi halkından olan İlyas Cihan tarafından belediyemize bağışlanan 180 Ada 1 Parseldeki 1081.47m2 taşınmazın belediyemize devri yapılmıştır.

            3-)Mülkiyeti belediyemize ait olan Sarıoğlan Mahallesinde bulunan 22 Ada 9 Parsel ve 16 Ada 37 Parselin 04.01.2016 tarih ve 08 sayılı belediye meclisi kararıyla Büyükşehir Belediyesine tahsisi yapılmıştır.

            4-)Arslantaş Mahallesi 101 Ada 3 Parselde bulunan taşınmazın Koski Genel Müdürlüğüne mahallede gasilhane hizmetinde kullanılmak üzere devri yapılmıştır.

            5-)Dereiçi Mahallesi Nevzat Çolak Caddesi No:5 de bulunan işyeri 3 yıllığına 150.00TL+KDV dahil kiraya verilmiştir.

            6-)Demirasaf Mahallesinde bulunan Mustafa ÖZ parkı aylığı 1550.00TL +KDV dahil beş (5) yıllığına kiraya verilmiştir.

            7-)Üçpınar Mahallesinde bulunan GSM Baz istasyonu yıllığı 4000TL.den peşin yatırmak suretiyle üç yıllığına 12.000.00TL bedelle kiraya verilmesi sağlanmıştır.

            8-)İlçe merkezinde bulunan 4 Adet dükkan ihalesi yapılmış olup, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 325.00TL+KDV dahil Fevzi Paşa Caddesindeki 220.00TL +KDV dahil   2 Adet dükkan üç yıllığına kiraya verilmiştir.

            9-)Armutlu Mahallesinde bulunan 424 Ada 2 parseldeki 8879,45m2 arsa sehven Kazım BAŞ adına yazılmış olup 520,21m2 arsa ile takası sağlanmıştır.  

            10-)Yukarı Mahalle Çamlar Caddesinde bulunan 420 Ada 9 Parsel olan 146.60m2 arsa vasfındaki taşınmazın belediyemize devri yapılmıştır.

            11-)KüçükHisarlık,Ulupınar,Tepearası,Soğucak Mahallelerinde bulunan toplam 29 Adet parsel ihaleye çıkarılmış olup,satışa hazır hale getirilmiştir.

            12-)Küçükhisarlık Mahallesinde 23 adet parselden 11 adedi satılmış olup, toplam 120.950TL. gelir elde edilmiştir.

            13-)Ulupınar Mahallesinde 3 adet parselden 1 adedi satılmış olup, toplam 6400TL. gelir elde edilmiştir.

            14-)Tepearası Mahallesinde 2 adet parselden 1 adedi satılmış olup, toplam 6400TL.gelir elde edilmiştir.

            15-)Soğulcak Mahallesinde 1 adet parsel satışa çıkarılmış olup, toplam 4100TL. gelir elde edilmiştir.

            16-)Karacahisar Mahallesinde 9 adet parsel ihaleye çıkarılmış olup,bunun 4 adedi satılmış olup, toplam

47.700TL. gelir elde edilmiştir.

            17-)Kovanlık ve Karabayır Mahallesinde 10 adet taşınmaz ihaleye çıkarılmış olup,ihaleye katılan olmamıştır.

            18-)Sarıoğlan Mahallesindeki belediyeye ait hissesi olan arsa 1400TL.satılmıştır.

            19-)Yukarı Mahalle Cumhuriyet Meydanında bulunan Belediye Oteli 10 yıllığına 1600TL.+KDV dahil olmak üzere kiraya verilmiştir.

            20-)Hisarlık Mahallesinde bulunan 2 adet iş yeri ayrı ayrı 350.00TL +KDV dahil olmak üzere (3) yıllığına kiraya verilmiştir.

            21-)Dereköy Mahallesinde bulunan işyeri depo 3 yıllığına 150.00TL+KDV dahil olmak üzere kiraya verilmiştir.

            22-)Bağyurdu Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmaz ihalesi yapılmış olup toplamda 3200TL gelir elde edilmiştir.

            23-)Üçpınar Mahallesinde 1 adet parsel 20100TL. satılmıştır.

            24-)Sorkun Mahallesinde taşınmaz ihalesi yapılmış olup,katılım olmadığından satışı yapılamıştır.

            25-)Hacılar Mahalesinde 28 adet taşınmaz satışa çıkarılmış olup,4 adet taşınmaz satışı yapılmış olup toplam 22.850.00TL gelir elde edilmiştir.

            26-)Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bulunan 2 adet taşınmaz ihaleye hazır hale getirilmiştir.

            2016 yılı içerisinde Belediyemiz Emlak servisinde almış olduğu beyan sayısı.    

           Bina Vergisi Beyanı   : 1552 adettir.

            Arsa Vergisi Beyanı :    437 adettir.

           Arazi Vergisi Beyanı : 8434 adettir.  

             TOPLAM                 : 10423 adettir.            

Sayın üyeler;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince 2016 yılı çalışma dönemi ile ilgili olarak tarafımdan hazırlanan Faaliyet Raporunu anlatmaya çalıştım.

Raporun görüşülüp karara bağlanması hususunda gereğini arz eder, saygılarımı sunarım.03.04.2017

                                                                                              İbrahim GÜN

                                                                                                          Belediye Başkanı

         Meclis I.Başkan Vekili Mustafa CANDAN, Sayın Üyeler; Başkanlık Faaliyet Raporu sizlere okundu. Okunan Faaliyet Raporu üzerinde üyelerin herhangi bir görüşlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine oylamaya geçiyorum.

         Yapılan oylama sonucu :

         Mehmet DEMİREL (Kabul) Hayri AK (Kabul), Mustafa CANDAN (Kabul), Hüseyin BOZKURT (Kabul), Recep KUZEY (Kabul), Mehmet GÜRHAN (Kabul), Ahmet KELEŞ (Kabul), Ayşe ÇALIŞKAN (Kabul), Mehmet Ali SÖKE (Kabul), Yusuf ER (Kabul), Mehmet DÖNMEZ (Kabul), Musa YILDIZ (Kabul),Hikmet BALCI (Kabul)

            Meclis I.Başkan Vekili : Sayın Üyeler, Yapılan oylama sonucunda 2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

            2-2016 YILI DENETİM RAPORUNUN OKUNMASI :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince 2016 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması gerekmektedir.

2016 yılı Denetim Komisyonu Raporu Katip Üyemiz Ayşe ÇALIŞKAN tarafından okundu. Denetim Komisyonu Raporumuz okutulmak suretiyle meclis üyelerine bilgi verildi.

            3- TAŞINMAZ MAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ   :

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karacahisar, Üçpınar, Kovanlık, Harmanpınar ve Hamzalar Mahallelerinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 24 adet parselin satışının yapılmasına izin verilmesine 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

MAHALLE ADI :       MEVKİİ :          NİTELİĞİ:   ADA NO: PRS NO: Y.ÖLÇ.M2

Karacahisar                   Harım                 Arsa                 123               1           1.449,90

       “                           Öteyaka               “                     125                1               400,52

     “                             Köyiçi                 “                   115                7               548,58

       “                            Kaynarca              “                     101              11           1.740,93

Üçpınar                         Kırbaşı                 Tarla                -               154           8.100,00

     “                                   “                        “                    -             1350         11.850,00

     “                                    “                       “                   -            1390           3.000,00

     “                              Kasabaiçi             Arsa                  -             1563               168,00

     “                                    “                       “                    -             1718            682,00

     “                                     “                       “                   -            1720               360,00

     “                                     “                       “                   -            1721               140,00

     “                                   “                       “                   -              1723               182,00

     “                                    “                       “                   -            1724            159,00

     “                               Tuzla                     “                     -            2705           1.924,81

     “                                  “                         “                    -             2710          5.552,83

     “                                 “                         “                    -            2711           1.067,81

     “                                  “                         “                   -              2712               880,47

Kovanlık                      Yazı                   Tarla              182              23               509,40

Harmanpınar                 Sefer Dolay         Arsa                -               7412               470,77

       “                                 “        “              “                   -              7414               487,91

       “                                “       “             “                   -              7415               486,13

       “                               “        “              “                    -              7416             487,23

       “                                “         “               “                    -              7417             468,21

Hamzalar                       Kapaklı              Tarla            464              89             3.353,71

            4-DEMİRASAF MAH.308 ADA 155 PARSELDE BULUNAN 222,86 M2’LİK ALANIN KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA DEVRİNİN YAPILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 14.03.2017 gün ve 11736017/3.434.540 sayılı yazısı ile inşaat yapabilmek için mülkiyeti Belediyemize ait Demirasaf Mahallesi, 308 ada, 155 parselde bulunan 222,86 m2’lik kısmın 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince devrini talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            5-YUKARI MAH.466 ADA 6 VE 7 PARSELLER İÇİN KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Mehmet YILMAZ 08.03.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Yukarı Mahalle, 466 ada, 6 ve 7 nolu parselleri için kat artırımı talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-CUMHURİYET MAH.534 ADA 34-35-36-40-41 PARSELLERİN EMSAL VE KAT ARTIRIMI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Bozkır İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 534 ada, 34-35-36-40-41 no’lu parsel malikleri 22.03.2017 günlü dilekçeleri ile emsal ve kat artırımı talep etmektedirler.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            7-ÜÇPINAR MAH.2665 PARSELDE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Ahmet YORULMAZ 24.03.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Üçpınar Mahallesinde N28C11A3A pafta, 2665 no’lu parselinde Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifini talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-HARMANPINAR MAH.17 PAFTA 4308 NOLU PARSELİN FONKSİYON DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Kemal DİNÇ 24.03.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Harmanpınar Mahallesi, 17 pafta, 4308 no’lu parselinin imar planında Eğitim Alanı içerisinde olduğundan ev yapamadığını, bu nedenle, fonksiyon değişikliği yapılmasını talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            9-SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ (MADEN MÜHENDİSİ) :

            Belediye meclisinin 02.01.2017 gün ve 09 sayılı kararı gereğince; 2017 yılı için tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak 1 adet Maden Mühendisi kadrosuna T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarih ve 325 sayılı Genelgesi gereğince ödenecek aylık net ücretinin ve ek ödemesinin belirlenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda Maden Mühendisi aylık net ücretinin 2.618.00 TL, ek ödemesinin 1.186.32 TL olarak belirlenmesine, ayrıca yılı içinde devlet memurlarına yapılacak zam oranında ücretlerinin artırılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            10-BOZKIR ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİNİN KAPATILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Bakanlar Kurulunun 01.10.2008 tarihli, 2008/14230 sayılı kararıyla kurulmasına izin verilen Bozkır Çevre Koruma Birliği’nin, 6360 sayılı yasanın geçici 1.maddesinin 26.fıkrası gereğince kuruluş amacı ortadan kalkmış olup, 2014 yerel seçimlerine kadar tüzüğünde belirtilen hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekirken sehven unutulup tasfiyesi gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle, Bozkır Çevre Koruma Birliğinin feshedilip Bozkır Kaymakamlığına bildirimi yapılarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            11-ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ (2 ADET) :

Başkan:Sayın Üyeler 5393 sayılı Belediye Kanununun 33.(b)maddesi gereğince encümen üyesi meclis üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üyeden oluşmakta olup, Belediye meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince, üye seçiminin yapılması gerekmektedir. Meclis Üyelerimizden Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, Mehmet DEMİREL ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın encümen üyeliğine seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Encümen Üye seçimine geçildi. Encümen Üyesi seçimi için hazırlanan oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada: Mehmet DEMİREL ve Ayşe ÇALIŞKAN’ın 11’er oy aldıkları görüldü. 1 adet boş oy ve 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Mehmet DEMİREL ve Ayşe ÇALIŞKAN Encümen Üyeliğine seçildi.

12-PLAN BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİMİ :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan ve bütçe komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden, Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, M.Ali SÖKE, Mehmet GÜRHAN ve Hayri AK’ın Plan ve Bütçe Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda: M.Ali SÖKE ve Mehmet GÜRHAN’ın 11 oy, Hayri AK’ın 12 oy aldıkları görüldü. 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan M.Ali SÖKE, Mehmet GÜRHAN ve Hayri AK Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

            13-İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİMİ   :

Başkan:Sayın Üyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar komisyonunun üç kişiden oluşmasına ve bir yıl süre için kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Üyelerimizden Mustafa CANDAN, Mehmet Ali SÖKE, Ahmet KELEŞ ve Ayşe ÇALIŞKAN tarafından, Mehmet DEMİREL, Mustafa CANDAN ve Ahmet KELEŞ’in İmar Komisyonuna Üye olarak seçilmeleri için yazılı önerge verildi.

            Üye seçiminin yapılmasına geçildi. Oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda:Mehmet DEMİREL, Mustafa CANDAN ve Ahmet KELEŞ’in 11’er oy aldıkları görüldü. 1 adet boş oy ve 2 adet oy’unda kullanılmadığı görüldü.

            Oyların çoğunluğunu alan Mehmet DEMİREL, Mustafa CANDAN ve Ahmet KELEŞ İmar Komisyonu üyeliğine seçildi.

            14-DİLEK VE TEMENNİLER :

Başkan : Sayın Üyeler, 2017 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşiminin 06.04.2017 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Meclis Başkanı                        Katip Üye                                     Katip Üye

             İbrahim GÜN                      Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta