The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :08

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi :05.06.2017  

           KATILANLAR                       :                                 KATILMAYANLAR       :   

             I.Meclis Başkan V.:Mustafa CANDAN                      Üye   :Mehmet DEMİREL

             Üye                    :Recep KUZEY                                “     :Musa YILDIZ                      

                 “                     :Hüseyin BOZKURT           

               “                     :Mehmet DÖNMEZ              

                 “                    :Mehmet GÜRHAN

           “                    :Hayri AK                                   

   “                    :Ayşe ÇALIŞKAN

   “                       :Mehmet Ali SÖKE                          

               “                     :Ahmet KELEŞ

            “                     :Filiz KILINÇEL DURU

               “                     :Yusuf ER

                 “                     :Hikmet BALCI

                 “                     :Mustafa AYDIN

  

Belediye Başkanı İbrahim GÜN Konya’da yapılan bir toplantıya katıldığından 05.06.2017 günlü meclis toplantısına iştirak edemeyecektir. 5393 sayılı kanunun 19.maddesinin (3) fıkrası, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereğince I.Meclis Başkan Vekili Mustafa CANDAN meclise başkanlık edecektir.

I.Meclis Başkan V:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Haziran ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.05.2017 gün ve 07 No’lu (Mayıs ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanaklarda maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Mehmet DEMİREL ve Musa YILDIZ dilekçeleri ile, 05.06.2017 günlü meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mehmet DEMİREL ve Musa YILDIZ’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 05.06.2017 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

           

            1-HİSARLIK MAH.157 ADA 1 NOLU PARSELİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Halil BALCI 07.04.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hisarlık Mahallesinde 157 ada 1 no’lu parselinde imar planı değişikliği talep etmektedir. Talebe ilişkin olarak Şehir Plancısının “Bu alanda yapılacak 1/1000’lik revizyon planında konu dikkate alınacaktır.” görüşü imar komisyonumuzca benimsenmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonu kararının aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

           

            2-HAMZALAR MAH.338 ADA 1 NOLU PARSELDE YEŞİL ALANIN KALDIRILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            Halil KARAÇOR 02.05.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Hamzalar Mahallesinde 338 ada 1 no’lu parselinde yeşil alanın kaldırılmasını talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            3-SARIOĞLAN/KUZÖREN MAH.1963 PARSELİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

            İbrahim ŞAHİN 16.05.2017 günlü dilekçesi ile, Bozkır İlçesi Sarıoğlan/Kuzören Mahallesinde 1963 nolu parseline iskan ruhsatı alabilmesi için imar planında değişiklik talep etmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            4-AKÇAPINAR MAH.KADASTRO ÇALIŞMALARINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE BİLİRKİŞİ SEÇİLMESİ :

            Konya Kadastro Müdürlüğü’nün 05.05.2017 gün ve 1036843 sayılı yazısında belirtildiği üzere; İlçemiz Akçapınar Mahallesi Akçapınar Yaylasında 3402 sayılı Kadastro Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kadastro çalışmalarında Kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 adet bilirkişinin meclisimizce seçilmesi gerekmektedir.

            Sözkonusu mahallemiz için bilirkişi seçilmesi ile ilgili Mahalle Muhtarlarımız ile görüşülmüş olup, mahalleleri ile ilgili yapılacak olan kadastro çalışmaları için 3 adet bilirkişinin seçilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Mahalle Muhtarı tarafından verilen bilirkişi isimleri meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;

            3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi ile Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmeliğin 3. ve 4.maddeleri gereğince, aşağıda yazılı kişilerin bilirkişi olarak belirlenmesine meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

AKÇAPINAR MAHALLESİ İÇİN :

S.No Adı Soyadı                Baba Adı     Doğum Yeri     Doğum Tarihi      T.C.Kimlik No

1       Hüseyin GÜLER       Hacı Ali      Akçapınar        24.02.1966          57421147944 

2       Hüseyin GÜNER     M.Fikret               “             03.03.1955          56392182220

3       İbrahim ERYAĞCI   C.Sadık               “             22.02.1954         48436447426

            5-TAŞINMAZ MAL ALIMININ GÖRÜŞÜLMESİ :

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.05.2017 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;  Cumhuriyet Mah.Şeydişehir Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Ramazan BERBER’e ait 573 ada 7 parseldeki 188,36 m2 bağ vasıflı taşınmaz ve Ahmet ALTUNDAL’a ait 573 ada 9 nolu parselde bulunan tarla vasıflı taşınmazın atık parsel olduğu, ekli imar krokisinde görüldüğü üzere 573 ada 9 parsel ortasında 7 metre yol bulunduğu 573 ada 7 parselinde cadde üzerinde bulunan karayolu kenarında kaldığı görülmektedir.

            Bahse konu atık parseller, belediye adına kayıtlı bulunan 573 ada 8 parselin ana yola bağlantılı hale getirilerek, belediye parselinin değerinin artırılması için ilgili parsellerin satın alınması gerekmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda,

            *İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Tokalık Mevkii, 573 ada, 9 parseldeki 295,04 m2 taşınmazın m2’sinin 25.00-TL bedelle,

            * İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Tokalık Mevkii, 573 ada, 7 parseldeki 188,36 m2 taşınmazın m2’sinin 25.00.-TL bedelle,

            5393 sayılı yasanın 18.maddesi e bendi gereğince satın alınmasına ve gerekli tüm işlemler için Belediye Başkanı İbrahim GÜN’e yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            6-GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU İÇİN ÜYE BELİRLENMESİ :

Bozkır Mal Müdürlüğü 26.05.2017 tarih ve 515 sayılı yazısında 6183 A.A.T.U.Kanunun 90.maddesi gereğince, dairelerince gayrimenkul satışı için satış komisyonu teşekkül edeceklerini, bu nedenle komisyonda üye olarak görev almak üzere bir kişinin görevlendirilmesini talep etmektedir.

Anılan madde gereğince komisyona üye olacak kişinin Belediye Meclisi Üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; gayrimenkul satış komisyonunda üye olarak görev yapmak üzere Meclis Üyesi Yusuf ER’in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            7-ÜCRET VE TARİFELERİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Belediyemizce uygulanmakta olan kum, otobüs ve Pazar yeri ücret tarifelerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; sözkonusu ücret tarifelerin incelenmek ve araştırılmak üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            8-DİLEK VE TEMENNİLER :

I.Meclis Başkan V.: Sayın Üyeler, 2017 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2017 Haziran ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 18:30 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.                        Katip Üye                            Katip Üye

Mustafa CANDAN                 Ayşe ÇALIŞKAN             Hüseyin BOZKURT

                                   

Yazdır e-Posta