The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2018 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2017 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2017/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :15

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :09.10.2017  

KATILANLAR                       :                             KATILMAYANLAR       :

I.Meclis Başkan V.:Mustafa CANDAN                     Başkan   :İbrahim GÜN

Üye       :Mehmet DEMİREL                                   Üye       :Mustafa AYDIN

   “           :Hayri AK                                                                                  

   “         :Hüseyin BOZKURT                                  

“         :Mehmet GÜRHAN

   “          :Recep KUZEY

“        :Ahmet KELEŞ

   “         :Ayşe ÇALIŞKAN

   “           :Mehmet Ali SÖKE

   “           :Mehmet DÖNMEZ

   “           :Musa YILDIZ

   “           :Yusuf ER            

               “           :Filiz KILINÇEL DURU

               “           :Hikmet BALCI    

5393 sayılı Kanunun 19.maddesine göre, meclis toplantısına Belediye Başkanı katılamadığından, Meclis I.Başkan Vekili Mustafa CANDAN meclis toplantısına başkanlık yapacaktır.

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2017/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-SARIOĞLAN/KOÇAŞ MAH.144 ADA 7 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Kamil ÜNLÜ 12.09.2017 günlü dilekçesi ile Sarıoğlan/Koçaş Mahallesinde bulunan 144 ada 7 nolu parselinin tamamı park, çocuk bahçesi ve yolda kaldığını, mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

            İmar komisyonumuzca alınan karara göre, talebin teknik olarak incelenmek üzere süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-HİSARLIK/ORTA MAH.119 ADA 9 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Emine FİDAN 18.09.2017 günlü dilekçesi ile Hisarlık/Orta Mahallesinde 119 ada 9 parselinin imar planında terminal alanından kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

            İmar komisyonumuzca alınan karara göre, talebin teknik olarak incelenmek üzere süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-YUKARI MAH.519 ADA 99 PARSELDE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ :

Ahmet ŞAHİN 21.09.2017 günlü dilekçesi ile Yukarı Mahalle 519 ada 99 nolu parselinin imar planında otogar ve konut dışı kentsel çalışma alanınından kaldırılması talebinde bulunmaktadır.

            İmar komisyonumuzca alınan karara göre, talebin teknik olarak incelenmek üzere süre istenilmekte olup, meclisimizce komisyona süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-2018 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

I.Meclis Başkan V.:Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2018 Mali Yılı Bütçesi encümenin 24.08.2017 gün ve 96 sayılı kararı ile 18.216.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 02.10.2017 gün ve 100 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2018 yılı bütçesi 05.10.2017 gün ve 09 no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Ayşe ÇALIŞKAN tarafından okundu. Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2018 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.  

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2018 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce 18.216.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2018 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                ÖDENEK MİKTARI TL :

02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              2.255.500,00  

01             Genel Kamu Hizmetleri                                            2.255.500,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ                912.000,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                               912.000,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 8.225.500,00  

01             Genel Kamu Hizmetleri                                               340.000,00  

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                    3.708.500,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                          4.177.000,00

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                    2.731.500,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                            2.731.500,00

33             ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  2.675.000,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                         2.675.000,00

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                 186.000,00    

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                             186.000,00

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                  37.000,00

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                           37.000,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                  311.000,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 311.000,00

     37           KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          44.000,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                  44.000,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                               756.500,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                              756.500,00

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                              82.000,00

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  82.000,00

                      

                                                                  T O P L A M                     18.216.000,00

                      

             b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

01            Vergi Gelirleri                                               1.260.000,00 

02           Sosyal Güvenlik Gelirleri                                              60.000,00 

03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                 3.185.000,00      

       04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             1.165.000,00      

       05            Diğer Gelirler                                                          12.086.000,00    

       06            Sermaye Gelirleri                                                          525.000,00

        08            Alacaklardan Tahsilat                                                     15.000,00 

       09           Red ve İadeler(-)                                                      (-)80.000,00

                                                                   T O P L A M               18.216.000,00

c) 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde madde okundu. 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

            2018 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1) Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 18.216.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2) Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 18.216.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3) 2018 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı

(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

1-      Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)

2-      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)

3-      Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)

4-      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)

5-      Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)

6-      Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)

7-      İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)

8-      İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)

9-      237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)

10-  İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)

11-  İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)

12-  İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli(örnek 29)

13-  Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)

14-  Finansman Programı (örnek – 31)

15-  Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9) Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

            2017 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

I.Meclis Başkan V.                       Katip Üye                                  Katip Üye

           Mustafa CANDAN               Ayşe ÇALIŞKAN                       Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta