The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading Open Account Offer Bet365 Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code You can get a free bet right now when you open an account.

Meclis Kararları

2020 NİSAN OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2019 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2018 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2018/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                              Karar Tutanak No       :15

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi :04.10.2018  

KATILANLAR                       :                             KATILMAYANLAR       :

Başkan  :İbrahim GÜN                                             Üye       :Mehmet GÜRHAN

Üye       :Mehmet DEMİREL                                      “            :Mustafa AYDIN

   “           :Hayri AK                                                    “           :Hikmet BALCI 

   “         :Mustafa CANDAN                                     “          :Hüseyin BOZKURT        “          :Recep KUZEY

“        :Ahmet KELEŞ

   “         :Ayşe ÇALIŞKAN

   “           :Mehmet Ali SÖKE

   “           :Mehmet DÖNMEZ

   “           :Musa YILDIZ

   “           :Yusuf ER            

               “           :Filiz KILINÇEL DURU

                       

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2018/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Mustafa AYDIN, Hüseyin BOZKURT, Mehmet GÜRHAN, dilekçeleri ile, 2018 Ekim ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için, bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Mustafa AYDIN, Hüseyin BOZKURT, Mehmet GÜRHAN’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.10.2018 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

1-2019 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ   :

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2019 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2019 Mali Yılı Bütçesi encümenin 29.08.2018 gün ve 136 sayılı kararı ile 19.400.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 02.10.2018 gün ve 73 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2019 yılı bütçesi 03.10.2018 gün ve 09 no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Ayşe ÇALIŞKAN tarafından okundu. Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu. Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2019 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.  

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2019 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce 19.400.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2019 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                ÖDENEK MİKTARI TL :

02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              2.613.665,00  

01             Genel Kamu Hizmetleri                                            2.613.665,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ             1.219.167,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                            1.219.167,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 8.731.285,00  

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                363.800,00  

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                    3.898.095,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                          4.464.390,00

10             Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hiz.                                                         5.000,00

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                    2.459.378,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                            2.459.378,00

33             ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  2.860.850,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                         2.860.850,00

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                 199.020,00    

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                             199.020,00

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                  39.590,00

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                           39.590,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                  332.770,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 332.770,00

       37           KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          47.080,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                  47.080,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                               809.455,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                              809.455,00

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                              87.740,00

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  87.740,00

                      

                                                                  T O P L A M                     19.400.000,00

                      

            b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

01            Vergi Gelirleri                                               1.348.200,00 

02           Sosyal Güvenlik Gelirleri                                              64.200,00 

03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                 3.316.830,00      

       04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             1.246.550,00      

       05            Diğer Gelirler                                                          12.926.420,00    

       06            Sermaye Gelirleri                                                          561.750,00

       08            Alacaklardan Tahsilat                                                     16.050,00 

       09           Red ve İadeler(-)                                                      (-)80.000,00

                                                                   T O P L A M               19.400.000,00

c) 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde madde okundu. 2019 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi.

            2019 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1) Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 19.400.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2) Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 19.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3) 2019 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4) Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5) (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı

(H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

1-      Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)

2-      Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)

3-      Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)

4-      Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)

5-      Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)

6-      Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)

7-      İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)

8-      İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)

9-      237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)

10-  İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)

11-  İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)

12-  İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli(örnek 29)

13-  Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)

14-  Finansman Programı (örnek – 31)

15-  Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8) Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9) Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faizi uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

                Başkan :Sayın Üyeler, 2018 yılı Ekim ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddenin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2018 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkanı                       Katip Üye                             Katip Üye

           İbrahim GÜN                          Ayşe ÇALIŞKAN                    Musa YILDIZ

Yazdır e-Posta