2021 Eylül Kira ve Satış ihale ilanı

T.C

 BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

            1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda bilgileri belirtilen  Karabayır Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz, Kızılçakır Mahallesinde bulunan 1 Adet taşınmaz,  Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan 3 adet  taşınmaz,   2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.

               b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, ,    Yukarı  Mahalle ,Demirasaf Mahallesi ,Çağlayan Mahallesi ve Harmanpınar Mahallelerinde bulunan aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen taşınmazlar , Belediye Meclisinin  04.02.2021 tarih ve 12 Sayılı kararı ile, 2886 Sayılı yasanın 45.maddesi gereği ve Şartname dahilinde  ‘’Açık Teklif Usulü’’ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

            2-İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte  Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce  yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

     a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)

           b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve  tebligat için adres beyanı.

           c-) Kanuni ikametgâh belgesi.

d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.

e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.

f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

            g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.

  1. h)  Bozkır Belediyesinden alınan   borcu yok yazısı ibraz edilmesi.

          ı-) İsteklilerin  30.09.2021 Perşembe günü saat 12:30’a kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

     

           

SIRA

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA

PARSEL

 

TAŞIN

MAZ

İMAR DURUMU/

VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

MUHAMMEN

BEDELİ

 

( TL )

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

KARABAYIR

MAHALLESİ

BOZKIR/KONYA

TARLA

129/3

          733,38 

İMARSIZ

1470,00

14670,00

PEŞİN

30.09.2021

14.00

2

KIZILÇAKIR

MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

202/9

1832,25

İMARSIZ

3670,00

36645,00

  PEŞİN

30.09.2021

14:10

3

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

149/5

400,66

TAKS:030

KAKS:060

1405,00

14025,00 PEŞİN

30.09.2021

14:20

4

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

ARSA

149/6

493,02

TAKS:030

KAKS:060

1726,00

17260,00

PEŞİN

30.09.2021

14:30

5

SARIOĞLAN (KOÇAŞ) MAHALLESİ BOZKIR/KONYA

TARLA

232/1

27679,08

İMARSIZ

55360,00

553582,00

PEŞİN

30.09.2021

14:40

6

YUKARI MAHALLE 50019SK.N0:8/B BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

------

25M2

10/(ON) YIL

120/ AY

900,00

9000,00

BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

14:50

7

YUKARI MAHALLE 50019SK.N0:8/F BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

------

25M2

10/(ON) YIL

120/ AY

900,00

9000,00

BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:00

8

YUKARI MAHALLE 50021 SK.NO:9/A BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

------

6M2

10/(ON) YIL

120/ AY

360,00

3600,00

BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:10

9

DEMİRASAF

MAHALLESİ DEMİRASAF CAD.NO:76/H BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

------

64M2

10/(ON) YIL

120/ AY

1800,00

18000,00

BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:20

10

HARMANPINAR MAHALLESİ 54547 SK.N0:3/C BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

---

12M2

10/(ON) YIL

120/ AY

360,00

3600,00 BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:30

11

HARMANPINAR MAHALLESİ 54547 SK.N0:3/D BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

----

12M2

10/(ON) YIL

120/ AY

360,00

3600,00 BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:40

12

ÇAĞLAYAN

MAHALLESİ

57801SK.N0:2/2 BOZKIR/KONYA

LOJMAN

------

60M2

10/(ON) YIL

120/ AY

240,00

2400,00 BİR YILLIK PEŞİN

%18 Kdv Hariç

30.09.2021

15:50

 

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

          30.09.2021 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde  , ikinci ihale  07.10.2021 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren yapılacaktır. İsteklilerin  07.10.2021 Perşembe Saat 12:30’a  kadar  ihale ilgili belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

         İLAN OLUNUR.

Yazdır e-Posta