Meclis Kararları

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2020 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2019/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :10

                                                                                              Karar Tutanak Tarihi  :13.10.2020  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :             

Başkan      :Sadettin SAYGI                                        Üye       :Arif DURNA

 Üye       :Mustafa ŞAHİN                                            “        :Yusuf ER

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                    “          :Hasan ÖZCAN        

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2020/Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Arif DURNA ve Yusuf ER dilekçesi ile, 2020 Ekim  ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA ve Yusuf ER’in 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 13.10.2020 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan:Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce 1-Emlak ve İstimlak Müd.nün 09.10.2020 ve 12.10.2020 günlü müzekkeresinde belirtilen Yeniköy Mah.112 ada 6 parsel ile Yukarı Mah.478 ada 26 ve 27 parselde bulunan 3 adet taşınmaz satışı

2-Azerbaycan Harekatına destek olunması ile ilgili konuların gündemimize ilave edilerek görüşülmesini istiyorum.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; yukarıda yazılı parsellerin satışı konusunun gündemimizin 1.maddesi içerisine ilave edilerek, 2.konunun ise gündem maddeleri görüşüldükten sonra gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ GÖRÜŞÜLMESİ:          

           Başkan :Sayın Üyeler, 06.10.2020 tarih ve 49 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konuların görüşülüp değerlendirilmesine geçiyoruz.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık ve Hisarlık Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 2 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışlarının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.denilmektedir. 

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

183

14

455,69

Hisarlık/Büyük M

Köyiçi(Kurudere)

Tarla

190

31

790,35

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Komisyon kararlarında da belirtildiği gibi, Küçükhisarlık ve Hisarlık Mahallelerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı parsellerin Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince satışlarına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan 09.10.2020, 12.10.2020 tarihli müzekkerelerde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı  Yeniköy ve Yukarı Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışlarının ise araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Yeniköy

Köyiçi

Arsa

112

6

421,34

Yukarı

İğdeardı

Bahçe

478

26

578,68

Yukarı

478

27

475,73

2-2021 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2021 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2021 Mali Yılı Bütçesi encümenin 27.08.2020 gün ve 89 sayılı kararı ile 22.400.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 06.10.2020 gün ve 51 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2021 yılı bütçesi 12.10.2020 gün ve 08 no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Latif Emre BAŞAR tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2021 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2021 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce  22.400.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2021 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              3.011.764,10   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              3.011.764,10

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ               1.408.132,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              1.408.132,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                 10.084.610,80   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                 420.187,90   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                       4.502.286,80   

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                            5.156.361,10

10             Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hiz.                                                        5.775,00 

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                      2.840.576,20

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              2.840.576,20

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                                     3.304.272,40

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                           3.304.272,40

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                   229.858,20     

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                               229.858,20

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                    45.721,50

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                             45.721,50

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                   384.345,50

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  384.345,50

       37            KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ           54.370,80

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                  54.370,80

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                               934.913,10

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                              934.913,10

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                              101.435,40

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  101.435,40

                      

                                                                  T O P L A M                     22.400.000,00

                      

 1. b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

     KODU       AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

  01            Vergi Gelirleri                                                1.542.171,00  

  02            Sosyal Güvenlik Gelirleri                                              74.151,00 

  03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                 3.826.538,65      

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             1.439.765,25      

        05            Diğer Gelirler                                                           14.930.015,10     

        06            Sermaye Gelirleri                                                           648.821,25

        08            Alacaklardan Tahsilat                                                     18.537,75  

        09            Red ve İadeler(-)                                                        (-)80.000,00

                                                                   T O P L A M                22.400.000,00

 1. c) 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

            2021 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 22.400.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 22.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2021 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

3-AZERBAYCAN HAREKATINA DESTEK OLUNMASI  :

Başkan: İki devlet tek millet olan kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı harekâtı Bozkır Belediye Meclisi olarak destekliyoruz.
Toplantıda Azerbaycan’a destek bildirisi okundu. Türkiye, her zaman ve her şartta Azerbaycan’ın yanında olarak destek vermeye devam edecektir.

Başkan Saygı tarafından okunan Azerbaycan’a destek bildirisinde şu ifadelere yer verildi:“Dağlık Karabağ’da 1994’te Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanan Ateşkes Antlaşmasından bu yana Ermenistan işgali süregelmektedir. Erivan yönetiminin yirmi altı yıldır uluslararası hukuka aykırı olarak Dağlık Karabağ bölgesini işgal altında tutmaktadır. 12.07.2020’de Azerbaycan ve Ermenistan sınır bölgesi olan ve Dağlık Karabağ bölgesinin kuzeyinde yer alan Tovuz’da ciddi çatışmalar meydana gelmiştir. Ermenistan, sınır gerisinden Azerbaycan’ın askeri ve sivil yerleşim bölgelerine roketatar ve top atışları ile provokatif saldırılarda bulunmuş, Azerbaycan da misliyle karşılık vermiştir. Ermenistan tarafından yirmi altı yıldır işgal altında bulunan ve bu süreç içerisinde uluslararası hukuka aykırı olarak atılan her adım bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasını engellemektedir. Türkiye her fırsatta söz konusu duruşunu ortaya koymakta ve bölgede kalıcı barışın tesis edilebilmesi için Dağlık Karabağ ihtilafının Azerbaycan’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğü bağlamında çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir. Dahası Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde ikili anlaşmazlıklar çözülse dahi Dağlık Karabağ meselesi çözülmeden iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşemeyeceği tüm platformlarda dile getirilmektedir. İki Devlet Tek Millet olan kardeş Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan işgal altındaki bölgelerde başlattığı harekâtını Bozkır Belediye Meclisi olarak destekliyor, Azerbaycanlı Kardeşlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclisimiz Azerbaycan’ın yanındadır."

“Azerbaycan Harekâtı” ile ilgili yapılan bu açıklama meclisimizce oybirliği ile onaylandı.

                Başkan :Sayın Üyeler, 2020 yılı Ekim  ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2020 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 05 Kasım 2020 Perşembe günü  saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

            Meclis Başkanı                          Katip Üye                                   Katip Üye

            Sadettin SAYGI                   Hüseyin ERDEM                        L.Emre BAŞAR

Yazdır e-Posta