2021 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                 Karar Tutanak No       :03

                                                                                                Karar Tutanak Tarihi  :04.03.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan   :Sadettin SAYGI                                              Üye      : Halil YUVAKTAŞ

 Üye       :Hüseyin ERDEM                                              “         :Ramazan SAĞLAM

   “          :Hasan ÖZCAN

   “          :Hayri AK

   “          :Mustafa ŞAHİN

   “          :Arif DURNA

   “          :L.Emre BAŞAR

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Hasan ÖZKAYA

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Mümine CENGİZ            

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Mart   ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 04.02.2021 gün ve 02 No’lu (Şubat ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Halil YUVAKTAŞ ve Ramazan SAĞLAM dilekçeleri ile, 2021 Mart  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi  Halil YUVAKTAŞ ve Ramazan SAĞLAM’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.03.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Hamzalar Mah.): 

             Başkan :Sayın Üyeler, 04.02.2021 tarih ve 11 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.      

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

“Mülkiyeti Belediyemize ait Hamzalar Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı 1 adet parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Hamzalar K

Köyiçi

1 katlı kargir misafirhane

233

1

61,65

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda;Komisyonlarımızca her ne kadar satışa uygun görüş verilmiş ise de Mahalle halkı tarafından bu yerin satılmaması için imza toplanmış olup, 04.03.2021 günlü dilekçe ile Belediyemize başvuru yapılmıştır. Bu nedenle konunun tekrar incelenmek üzere komisyonlara havale edilerek ertelenmesine oyçokluğuyla karar verildi.

2-IŞIKLAR MAH.182 ADA 7 NOLU PARSELDE YAPILACAK UYGULAMA İMAR PLANININ GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan:İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 23.02.2021 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;Işıklar Mah.182 ada 7 nolu parselde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2020 tarih ve 887 sayılı kararına istinaden 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı yapılmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 uygulama imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce görüşülüp onaylanması gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Işıklar Mah.182 ada 7 nolu  parsele ait Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3-DOĞALGAZ HATTININ İMAR PLANINA İŞLENMESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan:İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 23.02.2021 günlü müzekkeresinde belirtildiği üzere;ENERYA Konya Gaz Dağıtım A.Ş.nin 21.01.2021 gün ve 21300002000311 sayılı yazısına istinaden  Bozkır ilçe merkezinde yapılan doğalgaz hattının imar planına işlenmesi talep edilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Bozkır ilçe merkezinde yapılan doğalgaz hattının  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince imar planına işlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-AMBULANS TAHSİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan : Sayın Üyeler, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Konya İl Sağlık Müdürlüğü/Bozkır Devlet Hastanesine ait ihtiyaç fazlası ambulanslardan bir adedinin hizmet aracına dönüştürülerek kullanılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize tahsis edilmesi için meclis kararı alınmasını talep ediyorum.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Konya İl Sağlık Müdürlüğü/Bozkır Devlet Hastanesine ait ihtiyaç fazlası ambulanslardan bir adedinin hizmet aracına dönüştürülerek kullanılmak üzere bedelsiz olarak Belediyemize tahsis edilmesi için talepte bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Mart ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Nisan ayı olağan meclis toplantımızın 06 Nisan 2021 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

            Meclis Başkanı                                Katip Üye                                  Katip Üye

            Sadettin SAYGI                         Hüseyin ERDEM                       L.Emre BAŞAR

Yazdır