Meclis Kararları

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :09

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :02.09.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan     :Sadettin SAYGI                                                Üye  :L.Emre BAŞAR

Üye          : Hayri AK                                                     

   “            :Ali KOYUNCU                                                  

               “            :Arif DURNA                                                   

   “            :Mustafa ŞAHİN

   “            :Hasan ÖZCAN

   “            :Ramazan SAĞLAM

   “            :Hüseyin ERDEM

   “            :Hasan ÖZKAYA

   “            :Yüksel ÖZ

   “            :Yusuf ER

               “            :Halil YUVAKTAŞ

   “            :Kıymet ALTINIŞIK

   “            :Mümine CENGİZ

   “            :Meltem AYHAN  

Başkan: Sayın Üyeler, 02.09.2021 Perşembe günü Eylül ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Eylül ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 03.08.2021 gün ve 08 No’lu (Ağustos ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden L.Emre BAŞAR dilekçesi ile, 2021 Eylül  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi L.Emre BAŞAR’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 02.09.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Başkan : Sayın Üyeler, gündeme geçmeden önce, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunmasının ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis talebinin gündemimize ilave edilmesini istiyorum.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olunması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis talebinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Kızılçakır, Kınık, Armutlu, Küçükhisarlık Mah.)

            Başkan :Sayın Üyeler, 03.08.2021 tarih ve 45 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

          İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

            “Mülkiyeti Belediyemize ait Kızıkçakır Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışının yapılması uygun görülmüştür. Armutlu Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı parselden mahalle yolu geçtiği için ortak kullanım alanı olduğundan, Kınık Mahallesinde aşağıda özellikleri yazılı parselin de  mahallenin ortak kullanım alanı olduğundan satışları uygun görülmemiş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Kızılçakır K

Köyiçi

Arsa

202

9

1.832,25

Kınık K

Ilıksu

Kavaklık

134

1

1.324,36

Armutlu K

Köyiçi

Arsa

224

1

178,52

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyon kararlarının aynen kabul edilerek, Kızılçakır 202/9 nolu parselin satışına izin verilmesine Kınık Mah.134/1 ve Armutlu Mah.224/1 nolu parsellerin satılmamasına oybirliğiyle karar verildi.  

Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından verilmiş olan müzekkerede belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan  taşınmaz satışının da araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçük Hisarlık K

Ebesseli

Arsa

183

18

780,84

2-DEMİRASAF MAH.338 ADA 12 NOLU PARSEL İÇERİSİNDEN GEÇEN 7 METRELİK  İMAR YOLUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ:

             Başkan :Sayın Üyeler, 03.08.2021 tarih ve 48 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar komisyonumuza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

          İmar Komisyonu kararında belirtildiği üzere;

“Demirasaf Mah.338 ada 12 parselin sahibi Recep DEMİRBAŞ tarafından parselinde bulunan imar yolunun kaldırılması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemede; 338 ada, 9, 10 ve 11 nolu parseller bu yoldan cephe aldığından yolun devamlılığı gereği bahse konu yolun kaldırılması uygun görülmemiştir.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyon kararı aynen kabul edilmiş olup, talebin REDDİNE oybirliğiyle karar verildi.

3-ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİNE ÜYE OLUNMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

Başkan:Sayın Üyeler, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin (Agricities) kurulması amacıyla; Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna’dan uluslararası katılımcılar ile düzenlenen Tarım Zirvesinde ortak karar alınmış ardından Türkiye’den kurucu 13 Büyükşehir Belediyesinin bir araya gelmesi ve 26 Haziran 2019 tarihli ve 1178 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya’da kurulmuştur.

            Birliğin amacının; Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek olduğu belirtilmiştir.

            Bu çerçevede Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması için Belediyemize yapılan davetin uygun görülerek Birlik Tüzüğünün 6.maddesine göre Belediyemizin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olmasının Kabulüne, üyelik aidatının ödenmesine ve Birlik Tüzüğünün 8.maddesi gereğince üye yerel yönetimler başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edileceğinden ve Belediye Başkanının doğal üye olacağından Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa ŞAHİN ve Hasan ÖZCAN’ın asil üye olarak ve Ramazan SAĞLAM ve Hüseyin ERDEM’in Yedek üye olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

            4-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAHSİS TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

            Başkan :Sayın Üyeler,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müzekkeresinde belirtildiği üzere;İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 01.09.2021 gün ve E.30568325  sayılı yazısı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında taşımalı eğitim kapsamında ortaöğretim öğrencilerinin bir kısmının okullarında yemek  yiyecek yer olmadığından öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için önceki yıllarda olduğu gibi Bozkır Belediyesi Eski Düğün Salonunda taşımalı öğrencilerin yemek yemeleri için söz konusu salonun ücretsiz tahsis edilmesi talep edilmektedir.

            Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bitene kadar taşımalı ortaöğretim öğrencilerinin yemek yemeleri için Yukarı Mahalle 412 ada 6 parselde (Eski 195 ada, 24 parsel) bulunan Eski Düğün Salonunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne protokol hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz tahsis edilmesine 5393 sayılı kanunun 75/d maddesi gereğince oybirliğiyle karar verildi.

            Ayrıca tahsis ile ilgili  protokol yetkisinin Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

5-DİLEK VE TEMENNİLER  :

 Başkan : Sayın Üyeler, 2021 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                            Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

                                                                                                             

Yazdır e-Posta