Meclis Kararları

2023 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 ŞUBAT I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2023 OCAK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 ARALIK I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :10

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :04.10.2021  

KATILANLAR                        :                                     KATILMAYANLAR       :           Başkan     :Sadettin SAYGI                                                Üye  :Arif DURNA

Üye          : Hayri AK                                                      “     :Ramazan SAĞLAM

   “            :Ali KOYUNCU                                            “     :Halil YUVAKTAŞ     

               “            :L.Emre BAŞAR                                              

   “            :Mustafa ŞAHİN

   “            :Hasan ÖZCAN

    “           :Hüseyin ERDEM

   “            :Hasan ÖZKAYA

   “            :Yüksel ÖZ

   “            :Yusuf ER

               “            :Kıymet ALTINIŞIK

   “            :Mümine CENGİZ

   “            :Meltem AYHAN  

Başkan: Sayın Üyeler, 04.10.2021 Pazartesi günü Ekim ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 02.09.2021 gün ve 09 No’lu (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM ve Halil YUVAKTAŞ dilekçesi ile, 2021 Ekim  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA, Ramazan SAĞLAM ve Halil YUVAKTAŞ’ın  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.10.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ(Küçükhisarlık Mah.)

            Başkan :Sayın Üyeler, 02.09.2021 tarih ve 49 nolu kararımızla gündeme alınan ve imar, plan bütçe komisyonlarımıza havale edilen konunun görüşülüp değerlendirilmesine geçildi.

            İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu kararlarında belirtildiği üzere;

            “Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükhisarlık Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri yazılı parsel komisyonumuzca yerinde görülmüş olup, yapılan inceleme sonucunda; Belediyenin yatırımları ve ihtiyaçları yönünde kullanılacağı düşünüldüğünden, satışının yapılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçük Hisarlık K

Ebesseli

Arsa

183

18

780,84

Konu meclisimizce görüşüldü. Komisyon kararlarının aynen kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e)  bendi gereğince, Küçükhisarlık Mah.183/18 nolu parselin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.  

2-2022 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan : Encümenimizin 26.08.2021 gün ve 76 no’lu kararı ile incelenen 2022 yılı Bütçemizin görüşülmesine geçiyoruz.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2022 yılı bütçe tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2022 yılı bütçesinin 07.10.2021 Perşembe günü saat 11:00 de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

3-MÜLKİYETİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT DEREİÇİ MAH.118 ADA 1 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZIN SATIN ALINMASININ GÖRÜŞÜLMESİ:

Başkan:Sayın Üyeler, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzün müzekkeresinde belirtildiği üzere;Konya Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2021 gün ve 2021/23 no’lu meclis kararı, 07.09.2021 gün ve 2021/558 no’lu encümen kararı ile Dereiçi Mah.118 ada 1 parselde bulunan 968,67 m2 olan taşınmazın tamamının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) bendi gereğince 30.000,00.-TL bedelle Belediyemize devredilmesine karar verilmiştir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait Dereiçi Mah.118 ada 1 parselde bulunan 968,67 m2 taşınmaz ile üzerinde bulunan binanın tamamının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e)  bendi gereğince, 30.000,00.-TL bedelle satın alınmasına izin verilmesine,  satın alma ile ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.  

           4-DİLEK VE TEMENNİLER :

 Başkan :Sayın Üyeler, 2021 yılı Ekim ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

2021 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 07 Ekim 2021 Perşembe  günü saat 11:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

             Meclis Başkanı                            Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

                                                                                                             

Yazdır e-Posta