Meclis Kararları

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2021 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2021/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                               Karar Tutanak No       :11

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :07.10.2021  

            KATILANLAR                        :                                KATILMAYANLAR       :   

Başkan      :Sadettin SAYGI                                         Üye       :Arif DURNA

 Üye       :Mustafa ŞAHİN                                            “        :L.Emre BAŞAR

               “          :Hüseyin ERDEM                                                                                                     “          :Hasan ÖZCAN        

   “          :Hayri AK                                                      

   “          :Ali KOYUNCU

   “          :Yüksel ÖZ

   “          :Yusuf ER

   “          :Ramazan SAĞLAM

   “          :Halil YUVAKTAŞ

   “          :Kıymet ALTINIŞIK

   “          :Meltem AYHAN

   “          :Mümine CENGİZ

   “          :Hasan ÖZKAYA

 Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2021/Ekim  ayı olağan meclis toplantımızın II.Birleşim I.oturumunu açıyorum. Meclis Üyelerimizden Arif DURNA ve L.Emre BAŞAR dilekçesi ile, 2021 Ekim  ayı 2.birleşim olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Arif DURNA ve L.Emre BAŞAR’ın 5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 07.10.2021 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-2022 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ    :

Başkan :Sayın Üyeler, üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan gündemimizin bu bölümünde 2022 Mali Yılı Belediye Bütçesini görüşüp karara bağlayacağız.

            2022 Mali Yılı Bütçesi encümenin 26.08.2021 gün ve 76 sayılı kararı ile 43.200.000,00.-TL olarak karara bağlanmıştır. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 yılı Belediye Bütçesi, meclisin 04.10.2021 gün ve 54 nolu kararı ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş idi. Komisyon tarafından incelenen 2022 yılı bütçesi 06.10.2021 gün ve 11  no’lu raporu ile Mecliste görüşülmek üzere Başkanlık Makamına tevdi edildi. Bütçe Başkanlık tarafından görüşülmek üzere Meclise sunuldu.

Plan Bütçe Komisyonu Toplantı Tutanağı ile Fonksiyonel sınıflandırmaya göre gider cetvelleri, Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde gelir cetveli ve bütçe kararnamesi Katip Üyemiz Mustafa ŞAHİN tarafından okundu.  Komisyon Raporu okunduktan sonra üyelere söz verildi. Üyelerimize görüş belirtip belirtmeyecekleri soruldu.  Üyelerden söz alan olmadı. Daha sonra, 2022 Yılı Bütçesinin görüşülmesine geçildi.   

a)Gider Bütçesi :

Sayın Üyeler, yukarıda açıklandığı üzere 2022 Mali Yılı Belediye Bütçesi encümenimizce  43.200.000,00 TL olarak karara bağlanmıştır.

2022 Yılı Mali Bütçemiz üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerekli izahat yapılacaktır. Sorularınıza gerekli cevaplar verilecektir. Gider Bütçesi sırasıyla okunmaya başladı.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince, Gider Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeylerine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

            GİDER BÜTÇESİ (FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

KODU      AÇIKLAMA                                     :                 ÖDENEK MİKTARI TL  :

 02             ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                              4.811.000,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              4.811.000,00

05             İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ                 1.937.500,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                              1.937.500,00

30             FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                  25.384.206,00   

01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  535.000,00   

04             Ekonomik İşler ve Hizmetler                                     13.239.000,00  

06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                          11.566.500,00

10             Sosyal Güv.ve Sos.Yard.Hiz.                                           43.706,00 

31             MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                       4.243.794,00

01             Genel Kamu Hizmetleri                                               4.243.794,00

33             TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ                           4.546.500,00

03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                               1.000,00

       05             Çevre Koruma Hizmetleri                                           4.545.500,00

       34             PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                     203.000,00     

       06             İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                               203,000,00

       35             RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                    159.000,00

       03             Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                            159.000,00

       36             EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                    520.500,00

       01             Genel Kamu Hizmetleri                                                  520.500,00

       37            KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ          173.000,00

       08            Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri                                 173.000,00

       38            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                             1.041.500,00

       03            Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri                          1.041.500,00

       39            MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ                              180.000,00

       06            İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri                                  180.000,00

                      

                                                                  T O P L A M                     43.200.000,00

                      

 1. b) Gelir Bütçesi :

            Gelir Bütçesi okundu. Gelir Bütçesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanması üzerine; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29.maddesi gereğince Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyine göre aşağıda yazılı olduğu şekilde ayrı ayrı yapılan açık oylama neticesinde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

     GELİR BÜTÇESİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE)

     KODU       AÇIKLAMA                                     :           ÖDENEK MİKTARI TL      :

  01            Vergi Gelirleri                                                            4.210.367,00  

  02            Sosyal Güvenlik Gelirleri                                              81.600,00 

  03            Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                 8.990.665,00      

        04            Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler             5.961.715,00      

        05            Diğer Gelirler                                                           22.528.553,00     

        06            Sermaye Gelirleri                                                       1.482,700,00

        08            Alacaklardan Tahsilat                                                     21.400,00  

        09            Red ve İadeler(-)                                                        (-)77.000,00

                                                                   T O P L A M                43.200.000,00

 1. c) 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi :

Kararname madde  madde okundu. 2022 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde  yapılan açık oylama neticesinde aşağıda olduğu şekilde oybirliğiyle kabul edildi. 

            2022 Yılı Bütçe Kararnamesi

Madde 1)Belediye birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 43.200.000,00 TL ödenek verilmiştir.

            Madde 2)Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 43.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

            Madde 3)2022 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile denklik sağlanmıştır.

            Madde 4)Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.

            Madde 5)(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen Yatırım Projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

            Madde 6)6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı

 (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7) Bütçeye cetveller eklenmiştir. (Aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.)

 • Ödenek Cetveli – A, (örnek – 20)
 • Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması – B, (örnek – 11)
 • Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (örnek – 12)
 • Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) (örnek – 13)
 • Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere izin verilen Hizmetlere ait (G) Cetveli (örnek – 22)
 • Memur ve Hizmetli Olmayanlara verilecek harcırahı gösterir. (H) Cetveli (örnek – 23)
 • İhdas Edilen Memur Kadrolarını gösterir. (K – 1) Cetveli (örnek -24)
 • İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir. (K -2) Cetveli (örnek – 25)
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir. (T) Cetveli (örnek -26)
 • İzleyen 2 Yıl Bütçe Gelirler Tahmini Cetveli ( örnek – 28)
 • İzleyen 2 Yıl Gider Bütçe Tahmini Cetveli (örnek – 27)
 • İzleyen 2 Yıl Finansman Ekonomik Sınıflandırması Tahmini Cetveli  (örnek – 29)
 • Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek – 30)
 • Finansman Programı (örnek – 31)
 • Gerekli Görülen Diğer Cetveller

Madde 8)Meclisçe kabul edilen bütçeler ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

Madde 9)Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.

Belediyemizin isteğe bağlı hizmet karşılığı ücretleri, Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.

Madde 10)Kira ödemeleri her ayın 10’unda peşin olarak tahsil edilecektir. Ödenmeyen kira borçları için aylık yasal gecikme faiz uygulanacaktır.

Madde 11) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

                Başkan :Sayın Üyeler, 2021 yılı Ekim  ayı II.Birleşim I.oturum olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

            2021 Kasım ayı olağan meclis toplantımızın 04 Kasım 2021 Perşembe günü  saat 14:00’de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

            Meclis Başkanı                            Katip Üye                                 Katip Üye

            Sadettin SAYGI                       Mustafa ŞAHİN                      Meltem AYHAN 

Yazdır e-Posta