Meclis Kararları

2022 KASIM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM II. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EYLÜL I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 AĞUSTOS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 TEMMUZ I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 HAZİRAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MAYIS I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 NİSAN I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 MART I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

2022 EKİM I. BİRLEŞİM MECLİS KARAR TUTANAĞI

BOZKIR BELEDİYE MECLİSİNİN 2022/EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA İLİŞKİN KARAR TUTANAĞI

                                                                                                Karar Tutanak No       :10

                                                                                               Karar Tutanak Tarihi  :04.10.2022 

KATILANLAR                        :                                 KATILMAYANLAR       :  Başkan V.:Kıymet ALTINIŞIK                                 Başkan :Sadettin SAYGI

Üye         : Hayri AK                                                  Üye      : Ramazan SAĞLAM

             “             : Hüseyin ERDEM                                       “          : Arif DURNA                                                   

             “             : Hasan ÖZCAN                                          “          : Hasan ÖZKAYA

             “             : L.Emre BAŞAR                                         “          : Mustafa ŞAHİN      

 “             : Halil YUVAKTAŞ

 “             : Mümine CENGİZ                                                            

 “             : Yüksel ÖZ

             “             : Meltem AYHAN        

 “             : Yusuf ER

             “             : Ahmet DEMİR                                              

Başkan V.: Sayın Üyeler, 04.10.2022 günlü Ekim ayı olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Üyelerimizin çoğunluğu bulunduğundan, 2022/Ekim ayı olağan meclis toplantımızın oturumunu açıyorum. Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 11.maddesi gereğince, 06.09.2022 gün ve 09 No’lu (Eylül ayı I.Birleşim I.Oturum) meclis karar tutanağı üyelere dağıtıldı ve bir önceki tutanakta maddi hata bulunmadığı görüldü.

Meclis Üyelerimizden Ramazan SAĞLAM, Arif DURNA,  Hasan ÖZKAYA, Mustafa ŞAHİN dilekçesi ile, 2022 Ekim  ayı olağan meclis toplantısına katılamayacağı için,  bu meclis toplantısında izinli sayılmayı talep etmektedir. Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Meclis Üyesi Ramazan SAĞLAM, Arif DURNA,  Hasan ÖZKAYA, Mustafa ŞAHİN’in  5393 sayılı Kanunun 32.maddesinin (2) fıkrası gereğince 04.10.2022 günü yapılan meclis toplantısında izinli sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-S.S.BOZKIR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF BAŞKANLIĞI ADINA YAPILAN TAHSİSİN GÖRÜŞÜLMESİ:

            Başkan V: Sayın Üyeler, bu gündem maddemiz meclisimizin 06.09.2022 gün ve 55 no’lu kararında Plan Bütçe Komisyonunda tekrar görüşülmek üzere havale edilmiş idi. Söz konusu talep komisyonumuzca görüşüldü. Komisyon kararında;

            “Mülkiyeti Belediyemize ait, Çağlayan Mah. Çağlayan Cad.No:10/A,B,C nolu adreste bulunan işyeri, meclisin 10.12.2019 gün ve 95 sayılı kararı ile 2 (iki)yıllığına S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığına tahsis edilmiş olup, tahsis süresi sona ermiştir.

           Tahsis süresinin uzatılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Kooperatifin kamu yararına olduğu görüldüğünden, S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yapılan tahsis süresinin 2 yıllığına yıllık 500.00.-TL bedelle uzatılması uygun görülmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, plan bütçe komisyonu kararı aynen kabul edilmiş olup, Kooperatif hizmetlerinde kullanılmak üzere,  S.S.Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifine yapılan tahsis süresinin 2 yıllığına yıllık 500.00.-TL bedelle uzatılmasına, protokol için Belediye Başkanı Sadettin SAYGI’ya yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

            2-TAŞINMAZMAL SATIŞININ GÖRÜŞÜLMESİ (Küçükhisarlık Mah.183/14, Ayvalca Mah.151/315, Sarıoğlan(Koçaş) 183/13, Yeniköy 109/4, Karacaardıç 205/29, Hacılar 352/12, 352/16, Armutlu 361/27 parsel):

            Başkan V.: Sayın Üyeler, taşınmaz satışı konusu Belediye Meclisinin 06.09.2022 tarih ve 57 ve 58 nolu kararında araştırılmak üzere imar ve plan bütçe komisyonumuza havale edilmiş idi. Komisyon kararlarına göre; “Küçükhisarlık Mah. 183/14, Ayvalca Mah.151/315 parsel no’lu aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar komisyonumuzca yerinde görülmüştür. Yapılan araştırma sonucunda; bahsekonu parsellerdeki  taşınmazların satışlarının yapılması uygun görüşmüş olup, belediye meclisince görüşülüp karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Küçükhisarlık

Ebesseli

Arsa

183

14

455,69

Ayvalca

Çamurlu

Tarla

151

315

14.525,75

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, imar ve plan bütçe komisyonu kararları oy birliğiyle aynen kabul edilmiş olup, bahsekonu parsellerin satışına izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

           Başkan V.: Sayın Üyeler, Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün 28.09.2022 tarihli müzekkeresinde belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı bulunan  taşınmazların satışı talep edilmektedir.

MAHALLE ADI

MEVKİİ 

NİTELİĞİ

ADA NO

PRS. NO

Y.ÖLÇ.M2

Sarıoğlan(Koçaş)

Harmancık

Tarla

183

13

14.562,18

Yeniköy

Köyiçi

Arsa

109

4

201,09

Karacaardıç

Köyiçi

Arsa

205

29

286,63

Hacılar

Köyiçi

Arsa

352

12

1.228,98

Hacılar

Köyiçi

Arsa

352

16

1.520,88

Armutlu

Karaçal

Tarla

361

27

38.217,87

      

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, bahse konu taşınmaz satışının araştırılmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonuna sevkine oy birliği ile karar verildi.

3-2023 YILI BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  :

Başkan V.: Encümenimizin 25.08.2022 gün ve 64 no’lu kararı ile incelenen 2023 yılı Bütçemizin görüşülmesine geçiyoruz.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince, 2023 yılı bütçe tasarısının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince yasal süre içerisinde bütçenin görüşülüp karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2023 yılı bütçesinin 06.10.2022 Perşembe günü saat 14:00 de Meclis Toplantı Salonunda görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

           4-YUKARI MAH.519 ADA 19 PARSELDE TOKİ TARAFINDAN TOPLU KONUT YAPILABİLMESİ İÇİN KAMU YARARI KARARI ALINMASI  VE PARSELİN İMARA AÇILMASININ GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan V.: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, İlçemiz Yukarı Mahalle 519 ada 19 parselde Bozkır Belediyesi ve TOKİ öncülüğünde toplu konut yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla imar planı yapımına dönük olarak kurum görüşleri sorulmaktadır. Toprak Koruma Kurulunca uygun görüş alınan parselin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden kamu yararı kararı alınabilmesi ve parselin imara açılması için meclis kararı gerekmektedir.

Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, İlçemiz Yukarı Mahalle 519 ada 19 parselde TOKİ Başkanlığınca toplu konut yapılabilmesi için, Toprak Koruma Kurulunca alınan uygun görüş kararına istinaden, 5403 sayılı Kanunun 13/d ve/veya 14/b maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamu yararı kararı alınması için talepte bulunulmasına ve talep edilen alanın imara açılmasına meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

          5-CUMHURİYET MAH.534 ADA 52 NO’LU PARSELE ASMA KAT YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ :

           Başkan V.: Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Ali Suat SAĞLAM 28.09.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mah.534 ada 52 no’lu parselinde asmakat talebinde bulunmaktadır. Sözkonusu talebin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

          Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

         6-CUMHURİYET MAH.534  ADA 41, 42 ve 43 NO’LU PARSELLERE ASMA KAT YAPILMASI İLE İLGİLİ TALEBİN GÖRÜŞÜLMESİ :

         Başkan V.:Sayın Üyeler, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresinde belirtildiği üzere, Abdullah UYANIK 28.09.2022 günlü dilekçesinde, Cumhuriyet Mah.534 ada 41-42-43 no’lu parselinde asmakat talebinde bulunmaktadır. Sözkonusu talebin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.

        Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda, talebin incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle karar verildi.

         7-SELEKTÖR MAKİNASI (BUĞDAY ELEME) ÜCRETİNİN GÖRÜŞÜLMESİ : 

           Başkan V.:Sayın Üyeler, Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinde belirtildiği üzere; Sarıoğlan Mahallesinde hizmet veren selektör makinası ücretinin güncellenmesi gerekmektedir.

        Konu meclisimizce görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda; ücret tarifesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

         SELEKTÖR MAKİNASI  ÜCRETLERİ (KDV DAHİL)     :

         *Selektör makinası (buğday eleme) 1 ton eleme ücreti:50.00.-TL

         8-DİLEK VE TEMENNİLER :

         Başkan V. :Sayın Üyeler, 2022 yılı Ekim ayı 1.birleşim olağan meclis toplantımızın gündeminde bulunan maddelerin görüşülmesini burada tamamlamış bulunuyoruz.

       2022 Ekim ayı olağan meclis toplantımızın 2. Birleşiminin 06 Ekim 2022 Perşembe   günü saat 14:00 de yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

                Meclis Başkanı                          Katip Üye                                 Katip Üye

            Kıymet ALTINIŞIK                Meltem AYHAN                     Mustafa ŞAHİN

           (Belediye Başkan V.)                                  (İzinli)

Yazdır e-Posta